WikiShia:Glossary

From WikiShia
Jump to: navigation, search

Welcome to Glossary of Wikishia. The list is the glossary recommended by Wikishia community to be used in all articles.

آ - الف

Arabic/Persian English equivalent
آداب manners (ethics), instructions / rituals (ethics, Irfan, fiqh)
آداب زیارت rituals of ziyarah
ابدیت eternity
ابواب فقه fiqh sections
اجازه اجتهاد permission for ijtihad
اجازه روایت permission for hadith transmission
احتیاط
احکام rulings / laws
ex. rulings of hajj
احکام خمسه / احکام تکلیفی injunctive rulings
اسباب نزول occasion of revelation
استغفار
استماع حدیث audition of hadith
اصحاب حدیث People of Hadith
اصحاب اجماع consensus companions, People of consensus,
اصول دین roots of faith
اعمال practices
ام ولد umm walad (concubine)
اماله enema
امامی Twelver Shi'a
امامزاده
امر به معروف و نهی از منکر enjoining the good and forbidding the evil
امکان ؛ در فلسفه contingency
امور حسبیه/ الأمور الحسبیه hisbiyya affairs
انصار Helpers (ansar)
اولیاء دم heirs (wali al-dam)
اولیاءالله the friends of God

ب- پ - ت - ث

Arabic/Persian English equivalent
باطل
در عبادات: مانند نماز باطل
void
برادر رضاعی milk sibling
بلوغ puberty
به قول مشهور، بنا بر مشهور according to the majority viewpoint
به قولی according to some reports
بیعت allegiance
بیع sale
پاک Tahir, pure, ritually pure
تابعین tabi'un
تأویل allegorical interpretation
تبری tabarri (dissociation)
تبلیغ؛ فعالیت‌های تبلیغی religious propagation; religious propagation activities
تجزیه و ترکیب grammatical analysis
تجسم اعمال embodiment of actions
تزکیه purification of soul
تشیع جنازه Funeral procession
تصحیف scribal error / copyists' error
تعزیه ta'ziya (reenactment)
تعلیقه / حاشیه gloss
تفسیر موضوعی thematic exegesis
تقریب مذاهب اسلامی proximity of Islamic sects
تقلید/مقلد emulation (taqlid)/muqallid/muqallidun
تقویٰ god-wariness
تهجد vigil
تهذیب نفس purification of soul
تولی tawalli (not Tawalla!)
تیمم ؟
ثواب reward
تکیلف ما لا یطاق Tasking with the impossible
ثقه trustworthy

ج - چ - ح- خ

Arabic/Persian English equivalent
جاهلیت/ عصر جاهلیت Ignorance/ The Age of Ignorance
جهاد ابتدایی Offensive jihad
حاجی pilgrim
حاشیه / تعلیقه gloss, annotations
حج hajj
حدث اصغر و حدث اکبر ؟
حدوث creation in time
حدیث hadith
حدیث صحیح Authentic hadith
حدیث موثق Reliable hadith
حرام forbidden
حسن و قبح ذاتی/ حسن و قبح عقلی ethical objectivism
حلال permissible
حیوانات حرام گوشت Religiously non-edible
حیوانات حلال گوشت Religiously edible
حکم وضعی declaratory ruling
حکم تکلیفی injunctive ruling
حکمت عملی practical knowledge
حکمت نظری theoretical knowledge
خطبه sermon
خلافت بلافصل uninterrupted successorship
خلیفه الله، خلیفه خدا vicegerent of God, viceroy of God
خمس khums
خواهر رضاعی milk sibling
جمع بین صلاتین combining prayers

د - ذ -ر - ز

Arabic/Persian English equivalent
درس اخلاق class on Islamic morality/ethics
دعاء supplication/ du'a/ prayer
دلالت indication
دیه diya
ذکر dhikr (litany)
راوی narrator of hadith/ hadith transmitter
رجز He composed a poem to express his bravery and courage to fight چون رجز یک اصطلاح خاص شیعی نیست، نویسه‌گردانی نشود؛ بلکه ساختار جمله عوض شود و مفهوم آن منتقل شود
رساله عملیه /الرساله العملیه Manual of Islamic law
رمضان Ramadan / the month of Ramadan
روزه fast
روضه elegy / lament
ریاضت / کف‌نفس ascesis/ self-discipline
زائر pilgrim
زهد asceticism , ascesis
زکات zakat
زیارت ziyarah
زیارت نامه prayer of ziyarah

س - ش

Arabic/Persian English equivalent
سازمان وکالت (امامان) network of wikala
سفارت (امام) delegacy
سند؛ در سند حدیث chain of narrators - مثلا در عبارت با سند های زیاد = With many chains of narrators
سنن traditions
سنی Sunni
سهم امام؛ در خمس The share of the Imam (a) (sahm al-Imam)
سیر و سلوک / السیر و السلوك spiritual journey
سیره (مانند سیره عقلائی و سیره متشرعه)ـ  ?
شان نزول/ شأن نزول/ سبب نزول occasion of revelation
شب‌زنده‌داری vigil
شرح commentary
شرعی (نیمه شب شرعی و ...) ؟
شهادتین profession of faith (shahadatayn)
شیعه Shi'a
شیعی Shiite
شرطة الخمیس The Elite Guard

ص- ض

Arabic/Persian English equivalent
صحابه companions (sahaba)
صحابه صغار minor companions
صحن (در حرم ائمه) مانند صحن عتیق courtyard (in holy shrines of Ahl al-Bayt);like 'Atiq Courtyard
صفات ثبوتی positive attributes
صفات جلال attributes of majesty
صفات جمال attributes of beauty
صفات خبری narrated attributes
صفات سلبی negative attributes
صله رحم [[silat al-rahim|doing good to one's kin]] or [[silat al-rahim|caring for one's kin]]
صیحه آسمان Heavenly Cry
صیغه
صیغه طلاق/صیغه ازدواج
formula
divorce formula/marriage formula
ضریح mausoleum
ضعیف الروایة Unreliable in hadith transmission
ضروری دین، ضروریات دین ؟

ط - ظ - ع - غ

Arabic/Persian English equivalent
(به واژه طهارت نیز توجه شود) طاهر Tahir, pure, ritually pure
طایفه family
طرق نقل حدیث
این حدیث به طرق مختلف نقل شده است
Chains of transmission
it is reported by (through) different chain of transmission
طریقه صوفیه Sufi order
طلوع فجر dawn
طهارت؛ به معنای طاهرت شرعی وغسل و وضو tahara
طهارت؛ به معنای طهارت باطنی و معنوی purity
طواف circumambulation
ظن
عبادات
اصطلاح فقهی در برابر معاملات
acts of worship
عُجب (اخلاق) vanity
عرفان mysticism ('irfan)
علم الاخلاق ethics
علم معانی بیان rhetoric
علوم الحدیث Hadith sciences
علوم غریبه occult sciences
علوم معقول و منقول
علوم عقلی و نقلی
rational and traditional sciences
علوم نقلی transmitted sciences / traditional sciences
عید Eid
عقد اخوت Pact of Brotherhood
غسل ghusl (ritual bath)
غسل میت ghusl of the dead
عقاب بلا بیان Punishment prior to instruction

ف - ق - ک - گ

Arabic/Persian English equivalent
فتوا ؟
فجر dawn
فدیه ransom
فرقه ناجیه the saved sect/group
فروع دین branches of faith
فقیه jurist, faqih
فقه استدلالی Demonstrative Jurisprudence (al-fiqh al-istidlali)
فلسفه/حکمت برهانی demonstrative philosophy
فلسفه/حکمت جدلی dialectic philosophy
قبیله tribe
قدم pre-eternity
قضا compensation
كرامت act of wonder
کفاره ؟
کفن kafan (shroud)
کلام theology
كنیه teknonym
کنیز Concubine / slave girl / female slave
گناه کبیره؛ گناهان کبیره Grave sins / Major sins / Capital sins

ل - م

Arabic/Persian English equivalent
لقب epithet/title
مأثور (دعا، زیاره و...)ـ ؟
محراب Mihrab
مذکی Ritually slaughtered
مؤذن Muezzin
معراج Ascention
ماهیت؛ اصطلاح فلسفی essence or quiddity
متواتر mutawatir
مثالب vices
مجرد -- اصطلاح فلسفی incorporeal
محدث hadith scholar/hadith collector/ narrator
محدث: جمع آورنده حدیث hadith collector
محدث: عالم به احادیث/ حدیث شناس hadith scholar
محدث:نقل کننده حدیث hadith transmitter, narrator
مرسل؛ در علوم حدیث mursal (hadith): the hadith in which all transmitters in the chain are not mentioned
مستحب recommended/Supererogatory
معاشرت کردن to associate (with sb)
معاملات؛ اصطلاح فقهی در برابر عبادات dealings
معنای اصطلاحی technical meaning
مقلد muqallid/muqallidun
مکروه makruh (reprehensible) کلمه ترجمه نشود بلکه نویسه‌گردانی شود. لینک هم شود تا به صفحه مکروه برود. اولین باری که این کلمه در مدخل می‌آید (و در مدخل‌های طولانی، در چند مورد) معادلِ انگلیسی داخل پرانتز هم ذکر شود
مکلّف ؟
مناسک rituals
مناقب virtues
مهاجرون Emigrants (Muhajirun)
موثق reliable/authentic
موعظه lesson, sermon, advice
مقتل ؟
مذي pre-ejaculate

ن

Arabic/Persian English equivalent
نص Designation
نص -- به معنای حدیث با دلالت قطعی straightforward haidth
نقیب naqib (in the first use, in bracket:Registrar)
نماز prayer
نماز شب night prayer
نماز شکسته qasr prayer
نماز صبح fajr prayer
نماز ظهر zuhr prayer
نماز عشاء Isha prayer
نماز عصر Asr prayer
نماز عید Eid prayer
نماز مغرب Maghrib prayer
نماز میت funeral prayer
نوروز Nowruz
نیابت deputyship
e.g The Four Deputies of Imam al-Mahdi (a)
نجس Najis, impure, ritually impure

و - ه - ی

Header text Header text
واجب obligation/obligatory
واجب تخییری Disjunctive obligation
واجب عینی individual duty
واجب كفایی collective duty
وجب handspan
وجوب ؛ (در فلسفه) necessity
وجود ؛ (در فلسفه) existence / being
ودایع امامت trusts of Imamate (wadai' al-Imama)
وسواس obsession
ولایت تشریعی legislative wilaya
ولایت تکوینی creative wilaya
ولی دم (اولیاء دم) heir (wali al-dam)
وکالت
(در: وکالت از سوی ائمه/ سازمان وکالت)
agency
(in: network of wikala)
ورد vocal dhikr
وثاقت (به عنوان وصف راوی) Trustworthiness

See Also