Dhu l-Qa'da 18

From wikishia

Dhu l-Qa'da 18 is the 313th day of the tabular Islamic year.

Notes

  1. Ḥāʾirī, Rūzshumār-i shamsī, 1386Sh, p.723.
  2. Ḥāʾirī, Rūzshumār-i shamsī, 1386Sh, p.288.
  3. Mahdawī, Aʿlām-i Iṣfahān, 1391Sh, vol.4, p.516.

References

  • Ḥāʾirī, ʿAlī. Rūzshumār-i shamsī. Qom: Markaz-i Pazhūhishha-yi Islāmī-yi Ṣidā wa Sīmā, 1386Sh.
  • Mahdawī, Muṣliḥ al-Dīn. Aʿlām-i Iṣfahān. Isfahan, Sāzmān-i Farhangī-yi Shahrdārī-yi Iṣfahān, 1391Sh.