List of Works by Abbas Ali Amid Zanjani

From wikishia

List of Works by Abbas Ali Amid Zanjani is collection of works by Abbas Ali Amid Zanjani (d. 2011) a Shi'a jurist and writer from Iran. Main of his compilations are in Islamic framework with consideration of humanitarian issues. A part of his works written before Islamic Revolution. The series of Collection of Fiqh Siyasi in ten volumes is his most famous work.

The following list is the titles of his works:

The book Fiqh Siyasi
 • Pazhuheshi dar peydayish wa tahawwulat tasawwuf wa irfan
 • Islam wa hamzisti musalimat amiz
 • Islam wa huquq bayn al-milal
 • Iqamatgah wa athar huquqi an az didgah fiqh islami
 • Bunyad hayi milliyyat dar jami'a 'ida 'al islami
 • Huquq aqaliyat ha bar asas qanun qarardad zimma
 • Imamat az didgah nahj al-balagha
 • Ta'ammulat siyasi dar tarikh tafakkur islami
 • Jahad az didgah Imam Ali (a) dar nahj al-balagha
 • Mabani fiqhi wa kulliyat qanun asasi jumhuri islami Iran
 • Watan wa sarzamin ya jughrafiyayi siyasi Islam
 • Peywand madhhab wa Islam
 • Al-Minhaj fi sharh wasilat al-najat
 • Risala fi tarattub (Arabic)
 • Risala dar nikah kitabiya
 • Mabani wa rawesh-hayi tafsiri Qur'an
 • Zan wa intikhabat: ba hamkari jam'i az fudala
 • Balahayi ijtima'i qarn-i ma
 • Pasdaran sulh wa hamzisti
 • Mawjibat diman (daramadi bar mas'uliyat madani wa asbab wa athar an dar fiqh islami)
 • Ayat al-ahkam
 • Huquq asasi tatbiqi (huquq asasi kishwar-hayi gharbi wa kishwar-hayi islami)
 • Dar amadi bar fiqh siyasi (mururi bar kulliyat wa mabani huquq asasi)
 • Mabani andisha siyasi Islam
 • Qwa'id fiqh (3 vol.)
 • Huquq asasi Iran (shamil dawran bastan, dawran islami, mashruta wa jumhuri islami)
 • Inqilab Islami wa risha hayi an
 • Dar rahi barpa'i hajj ibrahimi
 • Daramadi bar huquq islami wa tatbiqi
 • Mabani huquq bashar dar Islam wa dunya-yi mu'asir
 • Bayista hayi fiqh siyasi
 • Nizarat bar a'mal hukumat wa 'adalat idari

References