List of Works by Muhammad Muhammadi Ishtihardi

Without priority, Quality: c
Without references
From wikishia

List of Works by Muhammad Muhammadi Ishtihardi is collection of works by Muhammad Muhammadi Ishtihardi (d. 2006) a Shia cleric and writer in hadith, tafsir, history, belief and social and political issues. Some of his works translated in Arabic, English, Urdu and Turkish. These works are as followings:

The book Sug-nama 'al Muhammad
The book Babi-gari wa Baha'i-gari
The book Dastan-hayi mathnawi
The book Masa'il i'tiqadi
The translation of the Bayt al-Ahzan
The book Dastan-i Dustan
 • Madar pak
 • Guf-o-guyi shia wa sunni
 • Pasukh be pursish-hayi madhhabi shuma
 • Islam wa mas'ala nushaba hayi alkuli, qumar wa 'aybju'i az hamdigar
 • Peykar islam ba israf
 • Aya qawanin islam irtija'i ast? (translation)
 • Ruza az didgah-hayi gunagun (translation)
 • Naqdi bar tiz ittihad taktiki ba Marxist-ha
 • Piruzi isra'il chera? (translation)
 • Naqsh-i 'ibadat dar sazandigi insan (translation)
 • Simayi madhhabi kufa (translation)
 • In ast naqsh-i 'ibadat (translation)
 • Rahi be suyi shinakht
 • Ayat qur'an dar nahj al-balagha
 • Guftar-i payambar (s) dar nahj al-balagha
 • Dastan-hayi nahj al-balagha
 • Amr be ma'ruf wa nahy az munkar (translation)
 • Girayish chand shakhsiyat buzurg be tashayyu' (translation)
 • Pushish zan dar islam
 • Imam Husayn (a) khurshid inqilab
 • Zindiginama hadrat ma'suma (a)
 • Rawishi nuwin dar shinakht usul i'tiqadi (translation)
 • Dalil 'ilmi istiqra'i barayi ithbat wujud khuda (translation)
 • Wizhegi-hayi iqtisad islami (translation)
 • Bar-rasi ha'i dar zamina Marxism (translation)
 • Gunah shinasi (tadwin darshayi muhsin qira'ati)
 • 25 asl az 'usul akhlaqi imaman (a) (tadwin khutba hayi muhammad taqi 'abdus)
 • Namaz az didgah-i qur'an wa 'itrat
 • Izdiwaj asan wa shiwa hamsardari
 • Dastanhayi mathnawi (in 4 number)
 • Dastanhayi 'usul kafi (in 2 vol.)
 • Sad-o-yik munazira jalib wa khandani
 • Sugnama 'Al Muhammad
 • Ranjha wa faryadhayi Fatima (a) (Translation of Bayt al-ahzan)
 • Nigahi be zindigi imaman (a) (translation of al-Mustajad min al-irshad)
 • Nigahi bar zindigi chahardah ma'sum (a) (translation of al-Anwar al-'ilahiyya)
 • Simayi pur furugh Muhammad (s) (translation of Kuhl al-basar)
 • Hijab bayangar shakhsiyat zan
 • Dastanha wa pandha (in 10 number)
 • Dastanhayi sahibdilan (in 2 vol.)
 • Dastan dustan (in 5 vol.)
 • Dastanhayi shinidani az janghayi badr, uhud, fath makka wa hunayn
 • Dastanhayi shinidani az chaharda ma'sum (a)
 • Dastanhayi khandani az payambaran-i 'ulu al-'azm
 • Hikayat-hayi gulistan sa'di be qalam ruz
 • 'Alam barzakh dar chand qadami ma
 • Ibrahim wa Lut, rast qamatan jawdana tarikh
 • Dar partuw chahardah ma'sum (a), Nigahi bar zindigi payambar (s) ta hadrat mahdi (a)
 • Hadrat Muslim b. 'Aqil pishtaz shahidan karbala
 • Chehel hadith (dar namaz, zakat, sadaqa, amr be ma'ruf wa nahy az munkar wa mas'ala rahbari wa farmandihi) in five number.
 • Guftar delneshin chahardah ma'sum (a) (translation)
 • Hadrat Ma'suma (a), fatima duwwum
 • Zindigi jansuz hadrat Ruqayya (a)
 • Nigahi be zindigi hadrat Zaynab (a)
 • Zindigi hadrat Yusuf (a)
 • Amadigi razmi wa marzdari dar islam
 • Dastan bastan
 • Zanan mard 'afarin tarikh
 • Hikayat hayi shenidani (in 5 number)
 • Chehel hadith dar jahad wa shahadat
 • Pishwayi haqiqi (translation)
 • Tahqiqi piramun namaz jumu'a (translation)
 • Rahi be suyi qur'an (translation)
 • Munazira payambar ba guruhakha (translation)
 • Masa'il i'tiqadi az didgahi tashayyu' (translation)
 • Iraniyan musalman dar sadr islam wa seyr tashayyu' dar iran
 • Imam Zaman (a) khurshid wilayat
 • Farazhayi barjasta az zindigi imaman
 • Jabir b. 'Abd Allah Ansari, pasdar hukumat salihan
 • Salman; pishahang rabita islam wa iran
 • Bilal habashi nakhustin azanguyi islam
 • Malik Ashtar qahriman qahrimanan
 • Abu Ayyub wa Abu Dujana Ansari
 • 'Uways wa Abd Allah b. mas'ud, pishgaman rahi hidayat
 • Hamza wa Ja'far; du shahid mumtaz
 • Hadrat Abu Talib, pidar buzurgwar Ali
 • Kumayl wa Habib b. muzahir, shahidan warasta
 • Ali kist? (translation of al-wasi)
 • Difa' az harim tashayyu' (tahqiq bahth-hayi husayniya)
 • Shinakht masa'il islam (15 article)
 • Dah guftar dar tadawum inqilab
 • Armaghan isti'mar (in rejection of Babiyyat wa Baha'iyyat)
 • Shahidan salahshur Ishtihard
 • Bahthi piramun azan wa shahadat siwwum dar azan wa iqama (2 vol)
 • Zaynab (a) furugh taban kawthar
 • Parchamdar neynawa (tahlili az zindigi hadrat Abbas)
 • Ma'arif dar munasibat hayi islami
 • Hidya ma'sumiyya
 • Hadrat Mahdi (a) furugh taban wilayat
 • Sarguzasht hayi ibrat angiz
 • Babi gari wa baha'i gari
 • Wilayat faqih sutun khayma inqilab islami
 • Israf balayi khanman suz
 • Shinakht wa islam shinasi
 • Rabita iran ba islam wa tashayyu'
 • Chera shia shudim?
 • Chera? (pasukh be 100 pursish)
 • Darshayi az Sahifa sajjadiyya
 • Chehel hadith sazanda
 • Payambar a'zam, ulguyi mihrwarzi wa muqawimat
 • Qidawat-hayi hadrat Ali (a) a'zam ashab payambar
 • Kiramat Imam Husayn (a)
 • Ghamnama karbala (translation of luhuf)
 • Imam Madi jilwa jamal ilahi
 • Luqman wa hikmathayi dahgana yi 'u dar qur'an
 • Khurshid hawza-hayi 'ilmiya haj shaykh 'Abd al-Karim Ha'iri
 • Qissa hayi ruh parwar
 • Mi'raj payambar az didgah hayi gunagun
 • Masa'il i'itqadi az didgah tashayyu' (translation of 'Aqa'id al-imamiyya)
 • Nama sargushada Ali be ustandar basra
 • Imam Husayn (a) aftab wilayat
 • Hadrat Khadija (a); 'ustura ithar wa muqawimat

References