List of Works by Misbah Yazdi

Without priority, Quality: c
Without references
From wikishia

List of Works by Misbah Yazdi is collection of works by Ayatullah Misbah Yazdi a Shia scholar in Iran. He wrote in exegesis of Qur'an, Islamic philosophy, belief, theology, ethics and political thoughts. His collection of works published by Mu'assisa Amuzishi Imam Khomeini in a software as Mishkat.

Works which are listed by his website, are as following:

The Mishkat, collection of works by Misbah Yazdi
 • Akhlaq dar Qur'an (3 vol.)
 • Adharakhshi digar az aseman karbala
 • Azadi, nagufta ha wa nukta ha
 • Islahat, risha ha wa tisha ha
 • Aftab wilayat
 • Amuzish 'aqa'id (3 vol.)
 • Amuzish falsafa (2 vol.)
 • 'A'yin parwaz
 • Akhlaq islami
 • Insan-shinasi dar qur'an
 • Inqilab islami wa risha hayi an
 • Inqilab islami, jahashi dar tahawwulat siyasi tarikh
 • Idu'ulujy tatbiqi
 • Buzurgtarin farida
 • Behtarinha wa badtarinha az didgah nahj al-balagha
 • Be pishwaz khurshid gharb
 • Be suyi 'u
 • Be suyi to
 • Be suyi khudsazi
 • Pasukh-hayi ustad be jawanan pursishgar
 • Pasdari az sangar hayi idu'ulujik (6 vol.)
 • Partuwi az imamat wa wilayat dar qur'an karim
 • Pursish-ha wa pasukh-ha (5 jild)
 • Pand-hayi Imam Sadiq (a) be rahjuyan-i sadiq
 • Pand-hayi ilahi
 • Pand jawid (2 vol.)
 • Payam mawla az bastar shahadat
 • Pish niyaz hayi mudiriyat islami
 • Ti'dad qara'at ha
 • Ta'liqa ala nahayat al-hikma
 • Tamashayi farzanigi wa furuzandigi
 • Tahajum farhangi
 • Tawhid dar nizam 'aqidati islam
 • Inqilab islami, jahashi dar farayand tahawwulat bayn al-milal
 • Jami'a wa tarikh dar qur'an
 • Jami'iyyat Qur'an
 • Jami az zulal kawthar (character of Fatima al-Zahra' (a))
 • Janha fadayi din
 • Jur'a'i az daryayi raz
 • Jang wa jahad dar qur'an (2 vol)
 • Jahan-shinasi dar qur'an
 • Jawanan wa mushkilat fikri
 • Chikida chand bahth falsafi
 • Chikida'i az andisha hayi bunyadin islami
 • Hakimana tarin hukumat: kawushi dar nazariya wilayat faqih
 • Huquq wa siyasat dar qur'an
 • Khudashinasi dar qur'an
 • Khudshinasi barayi khudsazi
 • Dar partuw adharakhsh
 • Dar partuw wilayat
 • Dar just-o-juyi irfan islami
 • Durus falsafa
 • Durus falsafa akhlaq
 • Din wa azadi
 • Rabita 'ilm wa din
 • Rahshinasi dar qur'an
 • Rahnama shinasi dar qur'an
 • Rahiyan kuyi dust
 • Rasatarin dadkhahi wa rushangari (sharh khutba fadakiyya. 2 vol.)
 • Rastgaran
 • Rah tusha (2 vol.)
 • Zan, nimi az peykar ijtima'
 • Zinhar az takabbur
 • Sajjada hayi suluk (2 vol.)
 • Safar be sarzamin hizar 'ayeen
 • Seyri dar sahil
 • Simayi payambar a'zam dar 'ayina nahj al-balagha
 • Simayi sarafrazan (2 vol.)
 • Silsila mabahith islam, siyasat wa hukumat
 • Sharh 'ilahiyat shafa (2 vol.)
 • Sharh burhan shafa (4 vol.)
 • Sharh jild awwal asfar arba'a (2 vol.)
 • Sharh jild hashtum asfar arba'a (2 vol.)
 • Sharh nihayat al-hikma (2 vol.)
 • Ibrat-hayi khurdad
 • Falsafa akhlaq
 • Qur'an dar 'ayina nahj al-balagha
 • Qur'an shinasi (2 vol.)
 • Qalamruw din
 • Kawush-ha wa chalish-ha (2 vol.)
 • Mabahithi piramun hawza
 • Ma'rifat shinasi intiqadi
 • Nazariya huquqi islam (2 vol.)
 • Nazariya siyasi islam (2 vol.)
 • Nigahi guzara be nazariya wilayat faqih
 • Guftman rushangar
 • Naqdi fishurda ba 'usul Marxism
 • Naqsh taqlid dar zindigi insan
 • Yad-i 'u (Dhikr wa dhakiran dar kalam Amir al-mu'minin (a))
 • Naqd wa bar-rasi makatib akhlaqi
 • Mabahithi piramun 'irfan
 • Yad-i tu
 • Najwayi 'ashiqana
 • Shukuh-i najwa
 • Sahbayi hudur
 • Tufan fitna wa kishti basirat
 • 'Ibrat-hayi khurdad
 • Uruj ta binahayat
 • Qur'an shinasi (ma'arif quran 6 vol)
 • Kalimat hawl falsafa akhlaq
 • Keyhan shinasi (ma'arif qur'an 2)
 • Liqayi 'ilahi
 • Mabahithi piramun masa'il i'tiqadi wa akhlaqi
 • Nigahi guzara be basij wa basiji
 • Nigahi guzara be huquq bashar az didgah islam

References