WikiShia:Content Articles

From WikiShia
Jump to: navigation, search

1

شیخ طوسی al-Shaykh al-Tusi
کتب اربعه The Four Books
کافی Al-Kafi
تحف العقول Tuhaf al-'uqul
عیون اخبار الرضا (کتاب) Uyun akhbar al-Rida (book)
نهج الفصاحه Nahj al-fasaha (book)
المحاسن (کتاب) Al-Mahasin (book)
اصول اربعمائه Usul arba'a mi'ah
تفسیر قمی Tafsir al-Qummi
تفسیر نعمانی Tafsir al-Nu'mani
شیخ محمد بهاری Shaykh Muhammad Bahari
حلیة المتقین (کتاب) Hilyat al-muttaqin (book)
اقبال الاعمال (کتاب) Iqbal al-a'mal (book)
غرر الحکم (کتاب) Ghurar al-hikam (book)
باب حادی عشر (کتاب) Al-Bab al-hadi 'ashar (book)
یوسف بحرانی Yusuf al-Bahrani
تنبیه الخواطر (کتاب) Tanbih al-khawatir (book)
ابن شعبه حرانی Ibn Shu'ba al-Harrani
سید حسین بروجردی Sayyid Husayn Burujirdi
ابن وهب Ibn Wahb
میثم تمار Maytham al-Tammar
اصبغ بن نباته Asbagh b. Nubata
لیله الرغائب Laylat al-Ragha'ib
ضیاءالدین عراقی Diya' al-Din 'Iraqi
ابراهیم بن مهزیار Ibrahim b. Mahziyar
شیخ صدوق Al-Shaykh al-Saduq
سید رضی Al-Sharif al-Radi
محسن امین Sayyid Muhsin al-Amin‎‎
هانی بن عروه hani b. 'Urwah
سید عبدالحسین دستغیب Sayyid 'Abd al-Husayn Dastgheyb
موسی مبرقع Musa al-Mubarqa'
جابر جعفی Jabir al-Ju'fi‎
کتاب من لایحضره الفقیه Kitab man la yahduruh al-faqih
محمد بن یعقوب کلینی Muhammad b. Ya'qub al-Kulayni
سید مرتضی Al-Sharif al-Murtada
شیخ مفید Al-Shaykh al-Mufid
حر عاملی Al-Hurr al-'Amili
بحر العلوم Bahr al-'Ulum
الخصال (کتاب) Al-Khisal (book)
ابن فهد حلی Ibn Fahd al-Hilli
خواجه نصیرالدین طوسی Nasir al-Din al-Tusi
احمد بن محمد بن خالد برقی Ahmad b. Muhammad b. Khalid al-Barqi
ملا علی کنی Mulla 'Ali Kani
نجاشی Al-Najashi
ابوالفتوح رازی Abu l-Futuh al-Razi
برید بن معاویه عجلی Burayd b. Mu'awiya al-'Ijli
جمیل بن دراج Jamil b. Darraj
علامه حلی Al-'Allama al-Hilli
حسین بن روح نوبختی Husayn b. Ruh al-Nawbakhti‎
ابن میثم بحرانی Ibn Maytham al-Bahrani‎
علامه عسکری 'Allama 'Askari
شیعه در اسلام (کتاب) Shi'a in Islam (book)
برهان صدیقین Burhan al-Sidiqin
عبدالله بن حسین 'Abd Allah b. al-Imam al-Husayn (a)‎
التبیان فی تفسیر القرآن Al-Tibyan fi tafsir al-Qur'an (book)
ابن داوود قمی Ibn Dawud al-Qummi‎‎
برهان وجودی Ontological Arguments
براهین اثبات خدا Arguments for the Existence of God‎
وقایع ماه محرم الحرام Historical Anniversaries of Muharram
وقایع ماه صفر المظفر Historical Anniversaries of Safar
وقایع ماه ربیع الاول Historical Anniversaries of Rabi' al-Awwal
وقایع ماه ربیع الثانی Historical Anniversaries of Rabi' al-Thani
وقایع ماه جمادی الاولی Historical Anniversaries of Jumada l-Ula
وقایع ماه جمادی الآخر Historical Anniversaries of Jumada l-Thania
وقایع ماه رجب المرجب Historical Anniversaries of Rajab
وقایع ماه شعبان المعظم Historical Anniversaries of Sha'ban
وقایع ماه رمضان Historical Anniversaries of Ramadan
وقایع ماه شوال المکرم Historical Anniversaries of Shawwal
وقایع ماه ذی الحجة الحرام Historical Anniversaries of Dhu al-Hijja
وقایع ماه ذی القعدة الحرام Historical Anniversaries of Dhu al-Qa'dah
زرارة بن اعین Zurara b. 'A'yan
دعای ابوحمزه ثمالی ‎The Supplication of Abu Hamza
رساله حقوق ‎Risalat al-Huquq (Treatise on Rights)
محمد تقی آملی ‎Muhammad Taqi Amuli
حضرت محمد (ص) Prophet Muhammad (s)
آیه انذار Verse of Indhar‎‎
عتبات عالیات Atabat al-'Aliyat‎‎
نماز جماعت Congregational Prayer
رافضی Rafidi
احیاء Ihya' (Vigil)
سامرا Samarra
علی بن محمد سمری Ali b. Muhammad al-Samari‎‎
تربت امام حسین (ع) Turbah of Imam Husayn (a)‎‎
بعثت bi'that
تکلیف مالایطاق Unbearable Obligation
فاطمه معصومه Fatima al-Ma'suma‎‎
جواد کنی Jawad Kani‎‎
مجمع جهانی اهل بیت (ع) Ahl al-Bayt (a) World Assembly‎‎
حدوث و قدم Temporality and Eternity
نظریه تعطیل صفات Negation of The Divine Attributes‎‎
اصحاب کساء Ashab al-Kisa'
راهپیمایی اربعین ‎Procession of Arba'in
وسائل الشیعه ‎Wasa'il al-Shi'a (book)
ابن قولویه قمی ‎Ibn Qulawayh al-Qummi
مکاتیب الائمه ‎Makatib al-A'ima (book)
مکاتیب الرسول ‎Makatib al-Rasul (book)
کلین ‎Kulayn
طوس Tus
طبرستان Tabaristan

101

امام علی (ع) ‎Imam Ali (a)
امام حسن (ع) Imam Hasan al-Mujtaba (a)
حرم حضرت معصومه The Holy Shrine of Lady Fatima al-Ma'suma (s)
آیه مودت Verse of Mawaddah
ایام فاطمیه Fatimiyya
فرات Euphrates
اربعین حسینی ‎Arba'in of Imam Husayn (a)
حدیث مدینة العلم Hadith of Madinat al-'Ilm
پنج تن ‎The Five (a)
عدم تحریف قرآن Integrity of the Holy Qur'an
آیه مباهله ‎Verse of Mubahala
برهان نظم ‎Teleological Argument
آیه تطهیر Verse of Tathir
ابن شهرآشوب Ibn Shahr Ashub‎
اذان Adhan
جامع السعادات Jami' al-Sa'adat
فاطمه بنت اسد Fatima Bint Asad
اخلاق ناصری Akhlaq Nasiri‎‎
ابن قبه رازی Ibn Qiba al-Razi
رمضان Ramadan
آقا محمد بیدآبادی Aqa Muhammad Bidabadi
روز قدس Quds Day
الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد (کتاب) Al-Irshad (book)
ملا حسینقلی همدانی Mulla Husaynquli Hamedani‎
سید رضا بهاالدینی Sayyid Rida Baha'uddini‎
حسن علی نخودکی اصفهانی Hasan Ali Nukhudaki‎
سید محمد حسین طباطبائی Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i
سید هاشم حداد Sayyid Hashim Haddad
جعفر بن حسین خوانساری Ja'far ibn Husayn Khwansari
سنن النبی (کتاب) ‎Sunan al-Nabi (book)
عبدالعظیم حسنی Abd al-'Azim al-Hasani
علی اکبر حکمی یزدی ‎Ali Akbar Hikami Yazdi
ابودجانه Abu Dujana
بلال بن رباح Bilal b. Rabah
تقویم هجری خورشیدی/ سال هجری خورشیدی Solar Hijri Calendar
ملا علی تهرانی Mulla Ali Tihrani
علی‌ بن حسین بن موسی بن بابویه Ali B. Husayn B. Musa B. Babawayh al-Qummi
اعیان الشیعه (کتاب) A'yan al-shi'a
(ابن شاذان) محمد بن احمد بن على قمی Muhammad b. Ahmad b. 'Ali b. al-Hasan al-Qummi (Ibn Shadhan)
حدیث سلسله الذهب Hadith Silsilat al-Dhahab
مناظره حضرت زینب با عبیدالله بن زیاد ‎Lady Zaynab's (a) Debate with 'Ubayd Allah b. Ziyad
میرزا احمد آشتیانی Mirza Ahmad Ashtiyani
هارون بن موسی بن احمد تلعکبری Harun b. Musa b. Ahmad Talla'ukbari
معانی الاخبار (کتاب) ‎Ma'ani al-'akhbar (book)
جعفر بن ابی طالب Ja'far b. Abi Talib
ابو طالب ‎Abu Talib
میرزا حسین خلیلی تهرانی ‎Mirza Husayn Khalili Tihrani
فاضل مقداد ‎Fadil Miqdad
کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین (کتاب) Kashf al-yaqin fi fada'il Amir al-Mu'minin (book)
عمار بن یاسر ‎'Ammar b. Yasir
سید مصطفی خمینی Sayyid Mustafa Khomeini
ثقه الاسلام Thiqat al-Islam
ابن براج (عبدالعزیز حلبی) Ibn al-Barraj
سید ابوالقاسم خوئی Sayyid Abu l-Qasim Kheoi
آیت الله Ayatullah‎‎
محمد صالح خلخالی Mulla Muhammad Salih Khalkhali
حاج ملا علی تبریزی Mulla Ali Tabrizi
سید احمد بهبهانی Sayyid Ahmad Bihbahni‎
کشف الغمه فی معرفه الائمه (کتاب) Kashf al-ghumma fi ma'rifat al-a'imma (book)
اسماعیل درب کوشکی اصفهانی Isma'il Darb Kushki Isfahani
سید علی قاضی طباطبایی Sayyid 'Ali Qadi Tabataba'i‎‎
مدرسه فیضیه Feydiyya School‎
حمزه گیلانی Hamza Gilani
محمدباقر مجلسی Muhammad Baqir al-Majlisi‎
سید هاشم بحرانی Sayyid Hashim al-Bahrani‎‎
غرر الاخبار و درر الآثار (کتاب) Ghurar al-akhbar wa durar al-athar‎‎
حلیمه سعدیه Halima al-Sa'diyya
اسماعیل (ع) Isma'il (a)
اسماعیل بن محمد حسین مازندرانی Isma'il b. Muhammad Husayn Mazandarani
دعای ندبه Du'a al-Nudba
کوه احد Mount Uhud
ام سلمه Umm Salama
شهید اول Al-Shahid al-Awwal
جامع عباسی Jami' Abbasi
حجت الاسلام Hujjat al-Islam
حمزه بن عبدالمطلب ‎Hamza b. Abd al-Muttalib
حجر الاسود ‎The Black Stone
خطبه قاصعه The Qasi'a Sermon
ام کلثوم ‎Umm Kulthum
اوس بن معیر بن لوذان جمحی (ابومحذوره) Abu Mahdhura
یحیی بن بطریق Yahya b. Bitriq‎‎
عام الحزن 'Am al-Huzn‎‎
ابوالفتح آمدی Abu l-Fath Amidi‎
سید محمد تقی حکیم Al-Sayyid Muhammad Taqi al-Hakim
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن Rawd al-jinan wa rawh al-janan fi tafsir al-Qur'an
حبیب الله رشتی Habib Allah Rashti
محمد تقی بافقی Muhammad Taqi Bafqi
تفسیر عیاشی Tafsir al-'Ayyashi
خزیمه بن ثابت Khuzayma b. Thabit
حسن مثنی ‎Hasan al-Muthanna
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (کتاب) ‎Thawab al-a'mal wa 'iqab al-a'mal (book)
معالم العلماء (کتاب) Ma'alim al-'ulama' (book)
روضه الواعظین (کتاب) Rawdat al-wa'zin (book)
التوحید (کتاب) Al-Tawhid (book)
احقاق الحق (کتاب) Ihqaq al-haqq (book)
علی بن جعفر Ali b. Ja'far
عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب (کتاب) Umdat al-talib fi ansab Al Abi Talib (book)
عبدالله بن عبدالاسد Abd Allah b. 'Abd al-Asad
سریه Sariyya
ابوالعاص بن ربیع Abu l-'Aa b. Rabi'

201

محمد زکی بن ابراهیم Muhammad Zaki b. Ibrahim
طائف Ta'if
حدیث منزلت Hadith of Manzila
ام عماره Umm 'Umara
کعب بن عمرو Ka'b b. 'Amr
احمد بن محمد اردبیلی (مقدس اردبیلی) ‎Ahmad b. Muhammad Ardabili
نهج الحق و کشف الصدق (کتاب) Nahj al-haqq wa kashf al-sidq (book)
ابن عنبه Ibn 'Inaba
حمید بن قحطبه طائی Humayd b. Qahtaba al-Ta'i
منهاج الکرامة فی معرفة الامامة (کتاب) Minhaj al-karama fi ma'rifat al-imama (book)
شرطة الخمیس Shurtat al-Khamis
تسبیح Tasbih
اسحاق بن جعفر Ishaq b. Ja'far
آیه صادقین Verse of al-Sadiqin
مأمون Ma'mun
برهان تمانع Proof of Antagonism
اوس و خزرج Aws and Khazraj
متشابه القران و مختلفه (کتاب) Mutashabih al-Qur'an wa mukhtalifuh
مرتضی حائری یزدی ‎Murtida Ha'iri Yazdi
نرجس Narjis
تسبیح (سبحه) Misbaha
مستدرک‌نویسی Mustadrak
حسین بن عبدالصمد حارثی Husayn b. 'Abd al-Samad al-Harithi
ابوسفیان Abu Sufyan
عبدالرحمن بن عقیل Abd al-Rahman b. 'Aqil
جعفر بن عقیل ‎Ja'far b. 'Aqil
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهیم حلی Abd al-Rahman b. Muhammad b. Ibrahim Hilli
آمنه بنت شرید Amina bint Shurayd
ابن ابی الخطاب ‎Ibn Abi al-Khattab
ابوثمامه صائدی Abu Thumama Sa'idi
اصول دین Usul al-din
اجماع Ijma'
بشیر بن سعد Bashir b. Sa'd
بابا رکن‌الدین Baba Rukn al-Din
عام الفیل Am al-Fil
ابوسعید خدری Abu Sa'id Khudri
حراء Hira'
سهل بن سعد ساعدی Sahl b. Sa'd Sa'idi
علل الشرایع ‎'Ilal al-sharayi'
مباهله Mubahala
حدیث Hadith
غیبت امام زمان (عج) Occultation of Imam Zaman (aj)
جواهر المطالب Jawahir al-matalib fi manaqib al-Imam 'Ali b. Abi Talib (a) (book)
حسن بن زید بن حسن Hasan b. Zayd b. Hasan
بقعه هارونیه ‎Al-Buq'at al-Haruniyya
ام ابیها ‎Umm Abiha
حوزه علمیه Shi'a Seminary
عید غدیر Eid al-Ghadir
العروة الوثقی (کتاب) Al-'Urwa al-wuthqa (book)
اصل الشیعة و اصولها (کتاب) Asl al-Shi'a wa usuluha (book)
حسن بن علی قمی Hasan b. 'Ali al-Qummi
عبدالکریم حائری Abd al-Karim Ha'iri Yazdi
زیارت جامعه کبیره Ziyara Jami'a Kabira
برهان حدوث Kalam cosmological Argument
شیخ بهایی Shaykh Baha'i
غدیر خم Ghadir Khumm
مناقب آل ابی‌طالب Al-Manaqib (Manaqib Al Abi Talib)
مناقب امیرالمؤمنین (مناقب خوارزمی) Manaqib Amir al-Mu'minin (book)
دعبل بن علی خزاعی Di'bil b. 'Ali al-Khuza'i
حفصه بنت عمر بن‌ خطاب Hafsa bt. 'Umar b. Khattab
محمد حسین کاشف الغطاء ‎Muhammad Husayn Kashif al-Ghita'
امر بین الامرین Amr Bayn al-Amrayn
مناقب الامام علی بن ابی طالب/ مناقب ابن مغازلی ‎Manaqib al-imam Ali b. Abi Talib (Book) / Manaqib al-Maghazili
علی بن عیسی اربلی ‎'Ali b. 'Isa Irbili
نماز ‎The Prayer
ایمان ابوطالب Faith of Abu Talib
خطبه الاشباح Khutba al-Ashbah
تجرید الاعتقاد (کتاب) Tajrid al-i'tiqad (book)
اللمعة الدمشقیة (کتاب) Al-Lum'at al-Dimashqiyya (Book)
روزشمار وقایع عاشورا Timeline of the Event of 'Ashura'
زکات Zakat
قبرستان وادی‌السلام Wadi al-Salam Cemetery
تمهید القواعد (کتاب) Tamhid al-qawa'id (book)
حدیث رایت ‎Hadith al-rayat
مدینه Medina
سیده نفیسه ‎Sayyida Nafisa
واقعه غدیر ‎Event of Ghadir
خطبه شعبانیه ‎The Sermon of Sha'baniyya
نامه امام علی به امام حسن Letter of Imam 'Ali to Imam al-Hasan
نجران Najran
تعزیه Ta'ziyeh
شیخ مرتضی انصاری Shaykh Murtada Ansari
جابر بن عبدالله انصاری Jabir b. 'Abd Allah al-Ansari
برزخ Barzadk
بداء Bada'
الشهید الثانی ‎Al-Shahid al-Thani
الحکمة المتعالیة فى‌ الاسفار العقلیة الاربعة (کتاب) Al-Hikma al-muta'aliya fi al-asfar al-'aqliyya al-arba'a (Book)
آیه اولی الامر Uli al-Amr Verse
تبری Tabarri
ابدان اخروی Afterlife Bodies
محمد حسین غروی اصفهانی Muhammad Husayn Gharawi Isfahani
بیعت عقبه Pledge of 'Aqaba
غزوه احد / جنگ احد Battle of Uhud
نشانه‌های ظهور Signs of Reappearance
جمکران Jamkaran
غزوه تبوک/ جنگ تبوک ‎The Battle of Tabuk
حرم ‎Haram
تبرک Tabarruk
ابو رافع Abu Rafi'
نهج البلاغه ‎Nahj al-Balagha

301

ملا هادی سبزواری ‎Mulla Hadi Sabziwari
سید ابوالحسن اصفهانی ‎Sayyid Abu l-Hasan Isfahani
کوه ابوقبیس Mount Abu Qubays
غزوه خندق ‎Battle of Khandaq
ابن ابی الحدید ‎Ibn Abi l-Hadid
جهانگیرخان قشقایی Jahangir Khan Qashqa'i
جواهر الکلام (کتاب) ‎Jawahir al-kalam (Book)
ابوالقاسم فندرسکی ‎Abu l-Qasim Findiriski
احمد بن زین الدین بن ابراهیم احسایی Ahmad b. Zayn al-Din b. Ibrahim al-Ahsa'i
محمد کاظم خراسانی ‎Muhammad Kazim Khurasani
سلمان فارسی Salman al-Farsi
محسن بن علی (ع) Muhsin b. 'Ali (a)
مسلم بن عوسجه اسدی Muslim b. 'Awsaja al-Asadi
قبرستان معلاة ‎Al-Ma'lat Cemetery
سید محمد حسینی بهشتی ‎Sayyid Muhammad Husayni Beheshti
محمد بن جعفر المشهدی Muhammad b. Ja'far al-Mashhadi
آخرت Akharat
محمد بن‌ جریر بن‌ رستم‌ طبری Muhammad b. Jarir b. Rostam al-Tabari
زیارت اربعین Ziyarah of Arba'in
المزار الکبیر (کتاب) Al-Mazar al-kabir (book)
خدا God
سیاحت غرب (کتاب) Siyahat-e Gharb (book)
سرمایه ایمان (کتاب) Sarmaya-yi iman (Book)
اسعد بن زراره As'ad b. Zurara
نماز جمعه Friday Prayer
الجوهر النضید (کتاب) Al-Jawhar al-naḍid (book)
سید ابوالحسن جلوه Sayyid Abu l-Hasan Jilwa
حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها Khadija bt. Khuwaylid
زاد المعاد (کتاب) Zad al-ma'ad (book)
نوادر المعجزات فی مناقب الائمة الهداة (کتاب) Nawadir al-mu'jizat fi manaqib al-a'ima al-hudat (book)
سید ابوالحسن رفیعی قزوینی Sayyid Abu l-Hasan Rafi'i Qazwini
گوهر مراد (کتاب) Gowhar-i murad (book)
حدیث لوح Hadith of Lawh
حدیث ثقلین Hadith al-Thaqalayn
- Malcom X
سید محمد حسن میرجهانی ‎Sayyid Muhammad Hasan Tabataba'i Mirjahani
ازدواج ‎Marriage
چهل حدیث Al-Arba'un hadith
دعای صباح ‎Supplication of Sabah
ایمان Iman
اشاعره Ash'arism
امام حسین علیه السلام Imam al-Husayn (a)
حسین حلی Husayn al-Hilli
خطبه غدیر Ghadir ‎Sermon
ابان بن تغلب Aban b. Taghlib
حدیث لوح Hadith al-lawh
معاد Resurrection
عبدالله بن عبدالمطلب Abd Allah b. 'Abd al-Muttalib
ابوحذیفه Abu Hudhayfa
حمزة بن علی بن زهره حلبی Hamza b. 'Ali b. Zuhra al-Halabi
سعید بن هبة الله راوندی Sa'id b. Hiba Allah Rawandi
نفس المهموم (کتاب) Nafas al-mahmum (book)
محمد بن ابراهیم نعمانی Muhammad b. Ibrahim al-Nu'mani
عبدالله بن ابی یعفور Abd Allah b. Abi Ya'fur
علی بن موسی بن جعفر بن طاووس Ali b. Musa b. Ja'far b. Tawus
مناجات شعبانیه Sha'baniyya supplication
کامل الزیارات (کتاب) Kamil al-ziyarat (book)
مفاتیح الجنان (کتاب) Mafatih al-jinan (book)
سقیفه بنی ساعده Saqifa Bani Sa'ida
عبدالله ابن مسکان Abd Allah b. Muskan
زید بن علی Zayd b. 'Ali (a)
ابوذر غفاری Abu Dhar al-Ghifari
سید محمد باقر صدر Al-Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr
بیعت Bay'a
آمنه بنت وهب ‎Amina bt. Wahab
بشارات المصطفی لشیعه المتضی (کتاب) ‎Bisharat al-Mustafa li Shi'at al-Murtada (Book)
محمد بن علی طبری ‎Muhammad b. 'Ali al-Tabari
فرهنگ عاشورا (کتاب) Ashura Encyclopedia (Book)
غزوه بنی قریظه Battle with Banu Qurayza
واقعه عاشورا (از نگاه آمار) The Event of 'Ashura' (statistics)
رقیه دختر حضرت علی (ع) Ruqayya bt. 'Ali (a)
هاشم بن‌ عبد مناف Hashim b. 'Abd Manaf
حجة الوداع Hajjat al-wida'
نواب اربعه The four deputies
مالک اشتر Malik al-Ashtar
ابوتراب Abu Trab
ریاض العلماء و حیاض الفضلاء (کتاب) Riyad al-'ulama' wa hiyad al-fudala' (Book)
صلح امام حسن علیه السلام The Peace Treaty of Imam al-Hasan (a)
توسل Tawassul
رشید هجری Rushayd al-Hajari
ابراهیم موسوی قزوینی Ibrahim Musawi Qazwini
اجتهاد Ijtihad
بنی هاشم Banu Hashim
آیه ابتلای ابراهیم Verse of the Trials of Abraham (a)
البرهان فی تفسیر القرآن (کتاب) Al-Burhan fi tafsir al-Qur'an (book)
تفسیر الصافی (کتاب) Tafsir al-safi (book)
حجر بن عدی Hujr b. 'Adi
اهل البیت علیهم السلام Ahl al-Bayt (a)
تاج العلماء ‎Taj al-'Ulama'
آل ابی طالب ‎Al Abi Talib
عقیل بن ابی طالب Aqil b. Abi Talib
زبیر بن عوام Zubayr b. al-'Awwam
عبدالله بن جعفر بن ابی طالب Abd Allah b. Ja'far b. Abi Talib
امامان شیعه ‎Imams (a) of Shia
کمیل بن زیاد نخعی Kumayl b. Ziyad al-Nakha'i
امامت ائمه اثنی عشر Imamate of the Twelve Imams (a)
دومه دختر وهب Dawma bt. 'Amr b. Wahb
بحارالانوار (کتاب) ‎Bihar al-anwar (book)
سیده نصرت امین Sayyida Nusrat Amin
سید نورالله حسینی‌ شوشتری Sayyid Nur Allah Husayni Shushtari


401

صلوات Salawat
محتشم کاشانی Muhtasham Kashani
سید محمد سعید حبوبی Al-Sayyid Muhammad Sa'id al-Habbubi
خمس Khums
شفاعت Shafa'a
انجمن اسلامی اهل بیت (ع) تگزاس Islamic Ahlul Bayt Association
محمدباقر بهبهانی Muhammad Baqir Bihbahani
الذریعة الی تصانیف الشیعة (کتاب) Al-Dhari'a ila tasanif al-Shi'a (Book)
علی بن زین العابدین یزدی حائری Ali b. Zayn al-'Abidin al-Yazdi al-Ha'iri
آیه Verse
زوج البتول Zawj al-Batul
میرزا مهدی آشتیانی Mirza Mahdi Ashtiyani
قنبر Qanbar
سیدة نساء العالمین Sayyidat Nisa' al-'Alamin
حبیب بن مظاهر Habib b. Muzahir
سوره Sura
مقداد بن عمرو Miqdad b. 'Amr
مصحف امام علی(ع) Mushaf of Imam 'Ali (a)
زمزم Zamzam
محقق حلی Al-Muhaqqiq al-Hilli
شورای شش نفره Six-Member Council
علی بن ابی رافع Ali b. Abi Rafi'
مصحف Mushaf
حنین Hunayn
ابوالریحانتین Abu l-Rayhanatayn
صریا Sarya
نوقان Nawqan
صفین Siffin
اویس قرنی Uways b. 'Amir
هجرت به مدینه Hijra
آیه ولایت Wilaya Verse
اسباب نزول Asbab al-Nuzul
سوره شمس Sura al-Shams
حدیث صحیح Sahih (Hadith)
علی بن ابراهیم قمی Ali b. Ibrahim al-Qummi
معجزه Mu'jiza
حدیث (طبقه بندی) Classification of Hadith
قرآن Qur'an
لیلة المبیت Laylat al-Mabit
سوره های مکی و مدنی ‎Makki and Madani
امامت ‎Imamate
زیارت Ziyarah
محمد بن حنفیه Muhammad b. al-Hanfiyya
حجاز ‎Hijaz
مصحف فاطمه(س) ‎Mushaf of Fatima (a)
تفسیر فرات کوفی ‎Tafsir Furat Kufi
عبدالرزاق لاهیجی ‎Abd al-Razzaq Lahiji
سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی Sayyid Shahab al-DIn Mar'ashi Najafi
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب Abd Allah b. 'Abbas b. 'Abd al-Mutallib
عبدالله بن عفیف ازدی Abd Allah b. 'Afif al-Azdi
خباب بن ارت Khabbab b. Arat
محمدعلی اراکی Muhammad Ali Araki
رفاعة بن شداد بجلی Rifa'a b. Shaddad al-Bajali
ابراهیم بن هاشم قمی Ibrahim b. Hashim al-Qummi
درة‌الصدف Durrat al-Sadaf
سید محمد تقی خوانساری Sayyid Muhammad Taqi Khwansari
سید مرتضی پسندیده Sayyid Murtida Pasandidi
صفیه بنت عبدالمطلب Safiyya bt. 'Abd al-Mutalib
مسلم بن عقیل Muslim b. 'Aqil
علی بن یقطین Ali b. Yaqtin
محمد تقی شوشتری Muhammad Taqi Shushtari
عثمان بن حنیف Uthman b. Hunayf
ام البنین Umm al-Banin
رقیه دختر پیامبر (ص) Ruqayya bt. Muhammad
ام ایمن Umm Ayman
طفلان مسلم Two Sons of Muslim b. 'Aqil
سمیه دختر خباط Sumayya bt. Khabbat
سهل بن حنیف Sahl b. Hunayf
بنت الهدی صدر Bint al-Huda al-Sadr
ابن نوح سیرافی Ibn Nuh al-Sirafi
احمد بن عبدالواحد بن احمد Ahmad b. 'Abd al-Wahid b. Ahmad
قم Qom
کربلا Karbala
حدیث کساء Hadith al-Kisa'
امام هادی علیه السلام Imam al-Hadi (a)
امام محمد باقر علیه السلام Imam al-Baqir (a)
صحیفه سجادیه Al-Sahifa al-Sajjadiyya
- Islamic Education Center (IEC)
مودت اهل بیت علیهم السلام Mawadda of the Ahl al-bayt (a)
محقق کرکی Al-Muhaqqiq al-Karki
احمد بن حسین غضائری Ahmad b. Husayn al-Ghada'iri
محمد بن اسماعیل بن عبدالجبار حائری ‎Muhammad b. Isma'il b. 'Abd al-Jabbar al-Ha'iri
محمد بن جعفر الصادق Muhammad b. Ja'far al-Sadiq
میرزا حسین نوری Mirza Husayn Nuri
امام سجاد علیه السلام Imam al-Sajjad (a)
امام صادق علیه السلام Imam al-Sadiq (a)
امام کاظم علیه السلام Imam al-Kazim (a)
حضرت عباس علیه السلام Abbas b. 'Ali (a)
برتری اهل بیت علیهم السلام Superiority of Ahl al-Bayt (a)
حضرت علی اکبر علیه السلام Ali Akbar (a)
- Islamic Center of England
ابو الهیثم بن تیهان Abu al-Haytham b. al-Tayyihan
الائمة الاثنی عشر (کتاب) Al-A'imma al-ithna 'ashar (Book)
فضائل امیرالمؤمنین (کتاب) Fada'il Amir al-Mu'minin (Book)
الهدایة الکبری (کتاب) Al-Hidaya al-kubra (book)
جورج سمعان جرداق George Jordac
حاجی ناجی Haji Naji
حسن بن علی حذاء عمانی Al-Hasan b. 'Ali al-Hadha' al-'Ummani
کشف الریبة عن احکام الغیبة (کتاب) Kashf al-riba 'an ahkam al-ghiba (Book)
محمد کاشانی Muhammad Kashani

501

صحیح البخاری (کتاب) Sahih al-Bukhari (Book)
شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب) Shara'i' al-Islam fi masa'il al-halal wa al-haram
سوره اخلاص Sura al-Ikhlas
یحیی انصاری شیرازی Yahya Ansari Shirazi
یاسر بن عامر عنسی Yassir b. 'Amir al-Anasi
سد الابواب Sadd al-Abwab
شهادت Martyrdom
جابر بن حیان Jabir b. Hayyan
شلمغانی Shalmaghani
اقامه Iqama
ایام البیض Ayyam al-Bid
(از مدخل عربی) السحور Suhur
اعتکاف I'tikaf
دعاهای روزانه ماه رمضان / ماه رمضان (دعاهای مختصر روزانه) Ramadan Daily Du'as
دعای سحر Al-Sahar Supplication
یوم الشک Yawm al-Shak
روزه Fasting
سید روح الله موسوی خمینی ‎Imam Khomeini
سید احمد خمینی ‎Sayyid Ahmad Khomeini
غیبت Backbiting
حضرت فاطمه زهرا سلام‌ الله علیها Lady Fatima (a)
آیه اکمال Ikmal Verse
آیه تبلیغ ‎Tabligh Verse
ابن ملجم مرادی Ibn Muljam al-Muradi
شب قدر Laylat al-Qadr
شیخ عباس قمی ‎Al-Shaykh 'Abbas al-Qummi
ابن سینا Ibn Sina
رد الشمس Radd al-Shams
سادات Sayyid
عید فطر Eid al-Fitr
زکات فطره Zakat al-Fitra
حضرت زینب سلام الله علیها ‎Lady Zaynab (a)
خطبه متقین ‎The Muttaqin Sermon
سید علی حسینی خامنه‌ای Sayyid 'Ali Husayni Khamenei
نامه‌ای برای تو A Letter For You
- Manchester Islamic Center
- Hejrat Foundation
ذی القعدة الحرام Dhu l-Qa'da
- City of Knowledge Islamic School
- Islamic Institute of New York
ابن ابی جمهور احسایی Ibn Abi Jumhur al-Ahsa'i
مختار بن ابی عبید ثقفی Mukhtar b. Abi 'Ubayd al-Thaqafi
جنگ جمل The Battle of Jamal
امام رضا علیه السلام Imam al-Rida (a)
الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب (کتاب) ‎Al-Ghadir fi al-kitab wa al-sunnat wa al-adab (book)
دعای عرفه امام حسین (ع) Supplication of 'Arafa
حج Hajj
نامه‌ای برای تو A Letter for You
سید محمد حسن قزوینی حائری Al-Sayyid Muhammad Hasan al-Qazwini al-Ha'iri
عید قربان Eid al-Adha
عرفه 'Arafa
محرم الحرام ‎Muharram al-Haram
فدک Fadak
قیام توابین Tawwabun Uprising
سید الشهداء Sayyid al-Shuhada'
عصمت Infallibility
ذی الحجة Dhu l-Hijja
امام محمدجواد علیه السلام Imam al-Jawad (a)
- The Islamic Research and Information Center
جعل حدیث Hadith Forgery
- Islamic Educational Center of Orange County
- ‎Alavi Foundation
- ‎North American Shia Ithna-asheri Muslim Communities (NASIMCO)
- ‎Muslim Burial Organization of Los Angeles (MBOLA)
اخباریان ‎Akhbaris
اصول کافی ‎Usul al-kafi
- ‎Az-Zahraa Islamic Centre (British Columbia)
- Al-Mahdi Islamic Centre (Haiti)
- Zainabia Islamic Society (Pomona)
تکیه Takiyya
- ‎Yaseen Educational Foundation (California)
- Ahlul Bayt Digital Library Project (DILP)
آلمان Germany
زیارت عاشورا ‎Ziyarah 'Ashura'
تواتر Tawatur
زیارت امین الله Ziyarah Amin Allah
ازدواج علی (ع) و فاطمه (س) Marriage of Imam 'Ali (a) and Lady Fatima (a)
زیارت وارث Ziyarah al-Warith
غیبت صغرا Minor Occultation
امامیه Imamiyya
عبدالمطلب Abd al-Muttalib
عبدالله بن حسن Abd Allah b. al-Hasan
حسان بن ثابت Hassan b. Thabit
مذهب جعفری Ja'fari School
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه Imam Muhammad b. al-Hasan al-Mahdi (a)
زیارت ناحیه مقدسه Ziyarah al-Nahiyya al-Muqaddasa
غیبت کبرا Major Occultation
بحران Buhran
شمر بن ذی الجوشن Shimr b. Dhi l-Jawshan
- ‎Shia Association of North America
یمن Yemen
محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب Muhammad b. 'Abd Allah b. Ja'far
مقاتل الطالبیین (کتاب) Maqatil al-Talibiyyin (Book)
تخریب بقیع Demolition of Baqi'
تفسیر روایی Hadith-Based Quranic Exegesis
قاسم بن حسن Qasim b. al-Hasan
امام حسن عسکری علیه السلام Imam Hasan al-'Askari (a)
روز تاسوعا Tasu'a
حر بن یزید ریاحی Hurr b. Yazid al-Riyahi
سکینه دختر امام حسین (ع) Sakina bt. al-Husayn

601

یزید بن معاویه Yazid b. Mu'awiya
فاطمه دختر امام حسین (ع) Fatima bt. al-Husayn
شریح بن حارث کندی Shurayh al-Qadi
روضة الشهداء (کتاب) Rawdat al-Shuhada (book)
حرملة بن کاهل اسدی ‎Harmala b. Kahil al-Asadi
خرابه شام ‎Ruins of Sham
شام غریبان ‎Sham-i Ghariban
رباب دختر امرؤ القیس ‎Rubab bint Imru' al-Qays
مرکز اسلامی امام علی(ع) وین Imam 'Ali (a) Islamic Center in Vienna
بریتانیا Britain
تقلید Taqlid
مؤسسه محمدی تراست Muhammadi Trust
دعای علقمه Supplication of 'Alqama
- Madrasatul Waizeen
خولی بن یزید اصبحی Khawli b. Yazid al-Asbahi
سنان بن انس نخعی Sinan b. Anas al-Nakha'i
شهدای کربلا Martyrs of Karbala
عبدالله بن مسلم بن عقیل Abd Allah b. Muslim b. 'Aqil
اللهوف علی قتلی الطفوف (کتاب) Al-Luhuf 'ala qatla al-tufuf (book)
حسینیه Husayniyya
روز عاشورا (وقایع) Day of Ashura (events)
کوفه Kufa
فروع دین Furu' al-Din
عبیدالله بن زیاد Ubayd Allah b. Ziyad
عمر بن سعد Umar b. Sa'd
رقیه دختر امام حسین (ع) Ruqayya bt. al-Husayn (a)
روز عاشورا Day of 'Ashura'
کنیه Kunya
محمد بن ابی عمیر Muhammad b. Abi 'Umayr
نیجریه Nigeria
اسیران کربلا Captives of Karbala
عون بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب Awn b. 'Abd Allah b. Ja'far al-Tayyar
کل یوم عاشورا Every day is Ashura and every land is Karbala
- Islamic Movement (Nigeria)
نامه های کوفیان به امام حسین(ع) Letters of the Kufians to Imam al-Husayn (a)
حدیث متواتر Mutawatir Hadith
اصحاب امام مهدی عجل الله فرجه الشریف The Companions of Imam al-Mahdi (a)
تولی Tawalli
توحید Tawhid
حجاب Hijab
شوارق الالهام (کتاب) ‎Shawariq al-ilham
الخرائج و الجرائح (کتاب) Al-Khara'ij wa al-jara'ih (book)
درایة الحدیث Diraya al-hadith
خبر واحد Khabar Wahid
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (کتاب) Al-Rawda al-bahiyya fi sharh al-lum'at al-dimashqiyya (book)
قبیله بنی حنظله Banu Hanzala Tribe
ینابیع المودة لذوی القربی (کتاب) Yanabi' al-mawadda li dhawi l-qurba (book)
علم غیب Ilm al-ghayb
کعبه Ka'ba
حدیث یوم الدار Hadith Yawm al-Dar
معاد جسمانی Bodily Resurrection
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل (کتاب) Shawahid al-tanzil (book)
زینب دختر پیامبر (ص) Zaynab bt. Muhammad (s)
نافع بن هلال بجلی Nafi' b. Hilal al-Bajali
بشر بن براء Bishr b. al-Bara'
ابان بن سعید Aban b. Sa'id
واقعه کربلا Event of Karbala
صفیه دختر حیی بن اخطب Safiyya bt. Huyayy
ماریه دختر شمعون Mariya al-Qibtiyya
حرم امام علی (ع) ‎Shrine of Imam 'Ali (a)
فدراسیون جهانی جماعات شیعه خوجه اثناعشری ‎World Federation of KSIMC
خلافت Caliphate
زید بن حارثه Zayd b. Haritha
ولایت Wilaya
جنگ موته Battle of Mu'ta
معاویه بن ابی سفیان Mu'awiya b. Abi Sufyan
غزوه حنین Battle of Hunayn
صفر المظفر Safar al-Muzaffar
غزوه بنی نضیر Battle of Banu Nadir
بنی نضیر Banu Nadir
جمعه (روز) Friday
منتهی الآمال فی تواریخ النبی و الآل (کتاب) Muntaha al-amal fi tawarikh al-nabi wa al-al (book)
کوثر Kawthar
فقه Fiqh
رجعت Raj'a
چهارده معصوم The fourteen infallibles
ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب Marriage of Umm Kulthum with 'Umar b. Khattab
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی Ayatollah Mar'ashi Najafi Library
قیس بن مسهر صیداوی Qays b. Musahhar
جنگ صفین Battle of Siffin
المیزان فی تفسیر القرآن Al-Mizan fi tafsir al-Quran
آیه خیر البریه Khayr al-Bariyya Verse
آیة الکرسی Al-Kursi Verse
جعفر کاشف الغطاء Ja'far Kashif al-Ghita'
ادله اربعه The Four Sources
یحیی بن ابی‌القاسم اسدی Abu Basir al-Asadi
قبله Qibla
آیه اخوت Ukhuwwa Verse
صفیه دختر عبدالله بن عفیف ازدی Safiyya bt. 'Abd Allah b. 'Afif al-Azudi
آبار علی Abar 'Ali
مسجد امام علی (ع) دانمارک Imam Ali (a) mosque of Denmark
سید محمد باقر شفتی Sayyid Muhammad Baqir Shafti
مجلس اعلای اسلامی عراق Islamic Supreme Council of Iraq
عثمان بن علی بن ابی طالب Uthman b. 'Ali b. Abi Talib
سلیمان بن صرد خزاعی Sulayman b. Surad al-Khuza'i
وحی Revelation
ابن ادریس حلی Ibn Idris al-Hilli
المراجعات (کتاب) Al-Muraja'at (book)
مسجد الحرام Masjid al-Haram
زاریا Zaria

701

صحابه Companions of the Prophet (s)
عقد اخوت Pact of Brotherhood
ابوایوب انصاری Abu Ayyub al-Ansari
آیین حنیف Hanif Religion
علی بن سلیمان ستراوی بحرانی Abu al-Hasan al-Bahrani
خراسان بزرگ Greater Khorasan
واقعه حره Event of Harra
ام حبیبه Umm Habiba
قریش Quraysh
قصی بن کلاب Qusay b. Kilab
سید عبدالاعلی سبزواری Sayyid 'Abd al-A'la Sabziwari
محمد تقی بهجت Muhammad Taqi Bahjat
قاسم بن محمد بن ابی بکر Qasim b. Muhammad b. Abi Bakr
سید حیدر بن سلیمان حلی Sayyid Haydar al-Hilli
قیام شهید فخ Event of Fakhkh
جنگ نهروان Battle of Nahrawan
محمد مهدی شمس الدین Muhammad Mahdi Shams al-Din
اصول فقه Usul al-Fiqh
سید محسن طباطبائی حکیم Al-Sayyid Muhsin al-Hakim
دجال Dajjal
نجف Najaf
طلحة بن عبیدالله Talha b. 'Ubayd Allah
حکمیت Arbitration (the Battle of Siffin)
الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار (کتاب) Al-Istibsar (book)
فرمان مالک اشتر Letter of Imam 'Ali (a) to Malik al-Ashtar
انصار Ansar
معروف بن خربوذ Ma'ruf b. Kharrabudh
محمد بن جریر طبری صغیر Muhammad b. Jarir Tabari, the Third
فاروق Faruq
ساقی کوثر Saqi al-Kawthar
صدیق Siddiq
یعسوب الدین Ya'sub al-Din
اسماعیل بن محمدجعفر درب کوشکی Isma'il b. Muhammad Ja'far Darb Kushki
سنت Sunna
فتح مکه Conquest of Mecca
بنی اسد Banu Asad
زید بن ثابت Zayd b. Thabit
سعد بن ابی وقاص Sa'd b. Abi Waqqas
سید احمد خوانساری Sayyid Ahmad Khwansari
سقیفه بنی‌ساعده Event of Saqifa Bani Sa'ida
ابوالصلاح حلبی Abu l-Salah al-Halabi
سید محمد حسین فضل الله Sayyid Muhammad Husayn Fadl Allah
غزوه بدر Battle of Badr
مرتضی مطهری Morteza Motahhari
ابن جنید اسکافی Ibn Junayd al-Iskafi
ذوالفقار Dhu l-Faqar
محمد محسن فیض کاشانی Mulla Muhsin al-Fayd al-Kashani
هجرت به حبشه Migration to Abyssinia
محمد بن ابی بکر Muhammad b. Abi Bakr
غزوه Ghazwa
جاهلیت Jahiliyya
محمد حسین غروی نائینی Muhammad Husayn Na'ini
حسین بن سعید اهوازی Al-Husayn b. Sa'id al-Ahwazi
صلح حدیبیه Hudaybiyya Peace Treaty
حلف‌ الاحلاف Hilf al-Ahlaf
حلف‌ المطیبین Hilf al-Mutayyabin
محمد حسن نجفی Muhammad Hasan Najafi
حلف الفضول Hilf al-Fudul
سید محمد کاظم طباطبائی یزدی Sayyid Muhammad Kazim Yazdi
سید عبدالحسین شرف‌الدین Sayyid 'Abd al-Husayn Sharaf al-Din
حضرت آدم علیه السلام Prophet Adam (a)
توحید مفضل (کتاب) Tawhid al-Mufaddal (book)
شب عاشورا Eve of Ashura
کاظمین Kadhimiya
فتح الله فتح الله غروی اصفهانی Shaykh al-Shari'a Isfahani
ملا احمد نراقی Mulla Ahmad Naraqi
عراق Iraq
محمد تقی شیرازی Muhammad Taqi Shirazi
جمادی الاولی ‎Jumada l-Ula
ابوبکر بن ابوقحافه ‎Abu Bakr
ضریح Dharih
سعد بن حارث خزاعی ‎Sa'd b. Harith al-Khuza'i
ابوالحسن شعرانی ‎Abu l-Hasan Sha'rani
کوه ثور Mount Thawr
غسل ‎Ghusl
معاذ بن جبل ‎Mu'adh b. Jabal
مصباح المتهجد (کتاب) ‎Misbah al-mutahajjid (book)
زینب دختر خزیمه Zaynab bt. Khuzayma
زینب دختر جحش Zaynab bt. Jahsh
سوده دختر زمعة بن قیس Sawda bt. Zam'at b. Qays
جویریه بنت حارث Juwayriyya bt. al-Harith
هشام بن حکم Hisham b. al-Hakam
میرزای قمی Al-Mirza al-Qummi
عایشه A'isha
آقا حسین خوانساری Aqa Husayn Khwansari
میمونه دختر حارث بن حزن Maymuna bt. Harith
محمد باقر سبزواری Muhammad Baqir Sabziwari
بیت الاحزان Bayt al-Ahzan
محمد بن حسن حلی Muhammad b. al-Hassan al-Hilli
سعد بن معاذ Sa'd b. Mu'adh
محمد مهدی نراقی Muhammad Mahdi Naraqi
حمزة بن عبدالعزیز سلار دیلمی Sallar al-Daylami
یونس بن عبدالرحمن Yunus b. 'Abd al-Rahman
زیدیه Zaydiyya
معراج Mi'raj
آیه شراء Shira' Verse
محمد بن حسن اصفهانی Muhammad b. al-Hasan al-Isfahani
کمال‌الدین و تمام‌النعمة (کتاب) Kamal al-din wa tamam al-ni'ma (book)
کتاب الغیبة (نعمانی) Al-Ghayba (Nu'mani)
خطبه امام حسین در منا Imam Husayn's sermon in Mina

801

کتاب الغیبة (شیخ طوسی) Kitab al-Ghayba (al-Shaykh al-Tusi)
احمد بن ابی نصر بزنطی Ahmad b. Muhammad b. Abi Nasr al-Bazanti
ارشاد القلوب (کتاب) Irshad al-qulub (book)
صفوان بن یحیی بجلی کوفی Safwan b. Yahya al-Bajali
عبدالله بن مغیره Abd Allah b. al-Mughira
خاندان کاشف‌الغطاء Kashif al-Ghita' Family
حسن بن محبوب Al-Hasan b. Mahbub
احمد بن محمد بن عیسی اشعری Ahmad b. Muhammad b. 'Isa al-Ash'ari
کفایة الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب (کتاب) Kifayat al-talib fi manaqib 'Ali b. Abi Talib (book)
سید حسن نصرالله Al-Sayyid Hasan Nasrullah
غزوه بنی‌مصطلق Battle of Banu Mustaliq
ابوقتاده انصاری Abu Qatada al-Ansari
سید محمد حجت کوه کمره‌ای Sayyid Muhammad Hujjat Kuhkamari'i
علی بن عبیدالله رازی Muntajab al-Din al-Razi
محمد شریف مازندرانی Muhammad Sharif Mazandarani
اسماء دختر عمیس Asma' bt. 'Umays
زید بن ارقم Zayd b. Arqam
سید محمد محقق داماد Sayyid Muhammad Muhaqqiq Damad
محمد بن علی بن حمزه طوسی Muhammad b. 'Ali b. Hamza al-Tusi
ابوغالب زراری Ahmad b. Muhammad al-Zurari
دلائل الامامة (کتاب) Dala'il al-imama (book)
اوائل المقالات (کتاب) Awa'il al-maqalat (book)
بغداد Baghdad
سعد بن عباده Sa'd b. 'Ubada
غزوه حمراء الاسد Battle of Hamra' al-Asad
خاتمیت Finality of Prophethood
ابراهیم همدانی Ibrahim al-Hamadani
فضل بن حسن طبرسی Fadl b. Hasan al-Tabrisi
محمد صالح بن احمد مازندرانی Mulla Salih Mazandarani
ام فروة مادر امام صادق (ع) Umm Farwa bt. al-Qasim
ام فروة دختر امام صادق Umm Farwa bt. Imam al-Sadiq (a)
فرق الشیعه (کتاب) Firaq al-Shi'a (book)
حرم امام حسین (ع) Holy Shrine of Imam al-Husayn (a)
حائر حسینی Al-Ha'ir al-Husayni
محمد حسین تونی Muhammad Husayn al-Tuni
خطبه شقشقیه Al-Shiqshiqiyya Sermon
عبدالله بن مسعود Abd Allah b. Mas'ud
عبدالله بن جعفر حمیری Abd Allah b. ja'far al-Himyari
احباط Ihbat
تکبر Hubris
ماه‌های حرام Haram months / Sacred Months
ملاصدرا Sadr al-Din Shirazi
علی بن محمد باقر (ع) Ali b. Imam al-Baqir
محمد بن علی الهادی (ع) Muhammad b. Imam al-Hadi
مطهرات Mutahhirat
دعای افتتاح Iftitah Supplication
حماد بن عثمان Hammad b. 'Uthman
رجب Rajab
کفاره Kaffara
دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه The 43rd Supplication of al-Sahifa al-Sajjadiyya
دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه The 44th Supplication of al-Sahifa al-Sajjadiyya
مستحب Mustahab
محمد بن مسلم ثقفی کوفی Muhammad b. Muslim al-Thaqafi
حسن بن محمود کاشی Hasan b. Mahmud al-Kashi
حزین لاهیجی Hazin Lahiji
مفتاح الفلاح (کتاب) Miftah al-falah (book)
نماز شب قدر Prayer in Laylat al-Qadr
دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه ‎The 45th Supplication of al-Sahifa al-Sajjadiyya
جوشن کبیر Al-Jawshan al-Kabir Supplication
نمازهای ماه رمضان Recommended Prayers in the Ramadan Month
صدقه Sadaqa
حریز بن عبدالله سجستانی Hariz b. 'Abd Allah al-Sijistani
اعمال ماه رمضان Practices of Ramadan
دعای مجیر Mujir Supplication
نماز شب Night Prayer
دعای وداع با ماه رمضان (امام صادق) Supplication of farewell to Ramadan (Imam al-Sadiq)
آقا جمال خوانساری Jamal al-Din Khwansari
تجسم اعمال Embodiment of Actions
اسامة بن زید Usama b. Zayd
استغفار Istighfar
گناهان کبیره Greater sins
ثواب و عقاب Thawab and 'Iqab
ابوالخطاب Abu l-Khattab ,Muhammad b. Abi Zaynab Miqlas
عقائد النساء (کتاب) Kulthum Nana (book)
فضیل بن یسار Al-Fudayl b. Yasar
صلوات شعبانیه Salawat Sha'baniyya
قرب الاسناد (کتاب) Qurb al-isnad (book)
ابان بن عثمان احمری Aban b. 'Uthman
صیحه آسمانی Heavenly Cry
زیارت امام حسین (ع) Ziyarah of Imam al-Husayn (a)
نماز عید Eid Prayer
مباح Mubah
عبدالحسین امینی Abd al-Husayn Amini
تطایر کتب Tatayur al-kutub
عضدالدوله دیلمی Adud al-Dawla al-Daylami
صراط Sirat
تشییع جنازه Funeral
نماز میت Funeral Prayer
غسل میت Ghusl of the Dead
دفن Burial
حرام Haram (forbidden)
تلقین میت Talqin
مصعب بن عمیر Mus'ab b. 'Umayr
حنظلة بن ابی‌عامر Hanzala b. Abi 'Amir
حنظلة بن ربیع Hanzala b. Rabi'
مارقین Mariqun
براء بن عازب Bara' b. 'Azib
عمرو بن حمق خزاعی Amr b. Hamiq al-Khuza'i
کفن Shroud
حماد بن عیسی جهنی Hammad b. 'Isa al-Juhani

901

نیمه شعبان Mid-Sha'ban
محمد بن حسن صفار قمی Muhammad b. al-Hasan al-Saffar
امامه دختر ابوالعاص بن ربیع Umama bt. Abu al-'As b. al-Rabi'
حسد Envy
سفیان بن عیینه Sufyan b. 'Uyayna
عبید الله بن علی حلبی Ubayd Allah b. 'Ali al-Halabi
سید علی بن محمد علی طباطبایی Sayyid Ali b. Muhammad Ali Tabataba'i
تل زینبیه ‎Tall al-Zaynabiyya
مسجد قبا Quba Mosque
مقام حضرت زینب (مصر) Maqam of Lady Zaynab (a)
سعد بن مسعود ثقفی Sa'd b. Mas'ud al-Thaqafi
سید محمد هادی میلانی Sayyid Muhammad Hadi Milani
بصائر الدرجات (کتاب) Basa'ir al-darajat (book)
توقیعات امام زمان (عج) Letters of Imam al-Mahdi (a)
عقیقه Aqiqa
زیاد بن ابیه Ziyad b. Abih
محمد رضا مظفر Muhammad Rida al-Muzaffar
محمد مهدی آصفی Muhammad Mahdi al-Asifi
شریک بن اعور Sharik b. A'war
حرم حضرت زینب (س) Holy Shrine of Lady Zaynab (a)
عبدالصمد همدانی Abd al-Samad al-Hamadani
حذیفة بن یمان Hudhayfa b. Yaman
شداد بن اوس Shaddad b. Aws
مروان بن حکم Marwan b. Hakam
خزیمیه Khuzaymiya
اجفر Al-Ajfur
زهیر بن قین بجلی Zuhayr b. Qayn
ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل (کتاب) Riyad al-masa'il (book)
شقوق Shuquq
سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی Sayyid 'Abd al-'Aziz Tabataba'i
ذات عرق Dhat al-'Irq
زباله Zubala
نکیر و منکر Munkar and Nakir
حاجر Hajir
سوال قبر Questions in the grave
بطن العقبة Batn al-'Aqaba
ضحاک بن عبدالله مشرقی Dahhak b. 'Abd Allah al-Mashriqi
حدیث (مادر امام حسن عسکری) Hudayth (mother of Imam al-Hasan al-'Askari (a))
یا لثارات الحسین Ya la-Tharat al-Husayn
طواف Tawaf
ابو سهل نوبختی Isma'il b. Ali al-Nawbakhti
قصر بنی‌مقاتل Qasr Bani Muqatil
اصحاب اجماع People of Consensus
اسد حیدر Asad Haydar
ثعلبیه Al-Tha'labiyya
عبدالله بن یقطر Abd Allah b. Yaqtar
مهریه Mahr
گودال قتلگاه Qatligah
فرسخ شرعی Farsakh
احتلام Ihtilam
Alqama Stream نهر علقمه
Tayammum تیمم
Juridical distance مسافت شرعی
Limit of Tarakhkhus حد ترخص
Al-Imam al-Sadiq wa l-madhahib al-arba'a (book) الامام الصادق و المذاهب الاربعة (کتاب)
Jeddah (city) جده (شهر)
Bayn al-Haramayn بین الحرمین
Al-Tawassul supplication دعای توسل
Mu'min al-Taq مؤمن الطاق
Manaqib Ibn Mardawayh (book) مناقب علی بن ابی طالب (کتاب)
Supplication of Kumayl دعای کمیل
Qadi Nu'man قاضی نعمان مغربی
Uthman b. Sa'id عثمان بن سعید
Sharh al-akhbar fi fada'il al-A'imma al-Athar (book) شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار (کتاب)
Kaff al-'Abbas (a) کف العباس
Taff طف
Imam al-Rida's (a) Succession of al-Ma'mun ولایتعهدی امام رضا (ع)
Safinat al-bihar (book) سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار (کتاب)
Mujtaba Tihrani مجتبی کلهری تهرانی
Shaykh al-Islam شیخ الاسلام
Mustadrak al-wasa'il (book) مستدرک الوسائل (کتاب)
Fara'id al-simtayn (book) فرائد السمطین (کتاب)
Al-Sayyid Ni'mat Allah al-Jaza'iri سید نعمت‌الله جزایری
Al-Anwar al-bahira (book) الانوار الباهرة بفضائل اهل البیت النبوی و الذریة الطاهرة (کتاب)
Jawahir al-'iqdayn fi fadl al-sharafayn (book) جواهر العقدین فی فضل الشرفین (کتاب)
Tadhkirat al-khawas min al-umma fi dhikr khasa'is al-A'imma (book) تذکرة الخواص من الامة فی ذکر خصائص الائمة (کتاب)
Nazm durar al-simtayn (book) نظم درر السمطین (کتاب)
Khatm al-Qur'an ختم قرآن
Dar al-Nadwa دار الندوة
Al-Hajjaj b. Yusuf al-Thaqafi حجاج بن یوسف ثقفی
Nur al-absar fi manaqib Al Bayt al-Nabi al-mukhtar (book) نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار (کتاب)
Maqtal al-Husayn li-l-Khwarazmi (book) مقتل الحسین (خوارزمی)
Maqtal Amir al-Mu'minin (book) مقتل امیرالمؤمنین (کتاب)
Al-'Askariyyayn عسکریین
Sa'id b. 'Abd Allah al-Hanafi سعید بن عبدالله حنفی
Daily Prayers نمازهای یومیه
Wudu' وضو
Ibn Udhayna ابن اذینه
Abd Allah b. 'Umayr al-Kalbi عبدالله بن عمیر کلبی
Jami' al-maqasid (book) جامع المقاصد فی شرح القواعد (کتاب)
Hijr Isma'il حجر اسماعیل
Al-Wafi (book) الوافی (کتاب)
Jumal al-'ilm wa al-'amal (book) جمل العلم و العمل (کتاب)
Rawda of Aman Nama روضه امان‌نامه
Al-Jawahir al-saniyya fi l-ahadith al-qudsiyya (book) الجواهر السنیة فی الاحادیث القدسیة (کتاب)
Ja'far b. 'Ali b. Abi Talib جعفر بن علی بن ابی طالب
Al-Khilaf fi l-ahkam (book) الخلاف فی الاحکام (کتاب)
Ya Mansur, Amit یا منصور امت
Al-Amali (al-Saduq) الامالی (شیخ صدوق)
Sayyid Abu l-Qasim Dihkurdi Isfahani سید ابوالقاسم دهکردی

1001

Amin آمین
Maqam Ra's al-Husayn (a) مقام رأس الحسین
Sayyid Ahmad b. Zayn al-'Abidin al-'Alawi سید احمد بن زین‌العابدین علوی
Kashf al-ghita' (book) کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء (کتاب)
Sayyid Sa'id Akhtar Rizvi سید سعید اختر رضوی
Tuhfa radawiyya (book) تحفه رضویه (کتاب)
Al-Qabasat (book) القبسات (کتاب)
Al-Sahla Mosque مسجد سهله
'Abd Allah b. 'Ali b. Abi Talib عبدالله بن علی بن ابی طالب
Tasbih of Lady Fatima (a) تسبیحات حضرت زهرا (س)
Prayer of Burial Night نماز لیلة الدفن
Muhammad Saduqi محمد صدوقی
Usayd b. Hudayr b. Simak اسید بن حضیر بن سماک
Al-Mughira b. al-Harith b. 'Abd al-Muttalib مغیرة بن حارث بن عبدالمطلب
Al-Sayyid 'Abd al-Hadi al-Shirazi سید عبدالهادی شیرازی
The Verse of Wudu آیه وضو
Sujud سجده
Al-Sayyid Rida al-Sadr سید رضا صدر
Imams of Al-Baqi' ائمه بقیع
Hadith al-Tayr al-Mashwiy حدیث طیر مشوی
Yawm al-Hadm یوم‌الهدم
Tadhkirat al-fuqaha (book) تذکرة الفقهاء (کتاب)
Abu Talha al-Ansari زید بن سهل بن اسود بن حرام خزرجی
Al-Kalimat al-gharra' fi tafdil al-Zahra' (book) الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء (کتاب)
Qada' Amir al-Mu'minin (book) قضاء امیرالمؤمنین (کتاب)
Ithbat al-wasiyya li l-Imam 'Ali b. Abi Talib (Hilli) اثبات الوصیه للامام علی بن ابی‌طالب (حلی)
Kathir al-Safar کثیر السفر
Burayda b. Husayb بریدة بن حصیب
Al-Fusul al-muhimma fi ta'lif al-umma (book) الفصول المهمة فی اصول الائمة (کتاب)
Watan وطن
Battle of Khaybar غزوه خیبر
Tuhfat al-azhar (book) تحفة الازهار و زلال الانهار فی نسب ابناء الائمة الاطهار (کتاب)
Library of Ayatollah Ha'iri کتابخانه آیت‌الله حائری
Demonstrative Jurisprudence فقه استدلالی
Shurahbil b. Hasana شرحبیل بن حسنه
Hilyat al-abrar fi ahwal Muhammad wa alih al-athar (book) حلیة الابرار فی احوال محمد و آله الاطهار (کتاب)
Kharija b. Hudhafa خارجة بن حذافه
Rumaysa' bt. Milhan رمیصاء بنت ملحان
Abu Musa al-Ash'ari ابوموسی اشعری
Al-Sayyid Sadr al-Din al-Sadr سید صدرالدین صدر
Sayyid Husayn Tabataba'i Qummi سید حسین طباطبایی قمی
Riyad al-abrar fi manaqib al-a'immat al-athar (book) ریاض الابرار فی مناقب الائمة الاطهار (کتاب)
Ithbat al-wasiyya li l-Imam 'Ali b. Abi Talib (al-Mas'udi) اثبات الوصیه للامام علی بن ابی‌طالب (مسعودی)
Khalid b. Sa'id خالد بن سعید
Muthir al-ahzan wa munir subul al-ashjan (book) مثیر الاحزان و منیر سبل الاشجان (کتاب)
Nasikh al-tawarikh (book) ناسخ التواریخ (کتاب)
Sayyid Abu l-Qasim Kashani سید ابوالقاسم کاشانی
Ibn Abi Layla عبدالرحمان بن ابی لیلی
Al-Nass wa l-ijtihad (book) النص و الاجتهاد (کتاب)
'Abd Allah b. Hasan al-Muthanna عبدالله بن حسن مثنی
Janaba جنابت
Repentance توبه
Al-Hasan b. Muhammad al-Tusi حسن بن محمد طوسی
Sayyid Ahmad b. Tawus al-Hilli سید احمد بن طاووس حلی
'Umar b. Ali b. Abi Talib عمر بن علی بن ابی طالب
Types of Hadith حدیث (اقسام)
Abu Ya'la Ja'fari ابویعلی جعفری
Al-Nur al-mubin fi qisas al-anbiya' wa l-mursalin (book) النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین (کتاب)
Wadi 'Aqiq وادی عقیق
Hudaybiyya حدیبیه
Tahlil تهلیل
Al-Khayf Mosque مسجد خیف
Abu l-Hasan al-Busrawi ابوالحسن بصروی
Al-Tatimma fi tawarikh al-a'imma (book) التتمة فی تواریخ الائمة (کتاب)
Layla bt. Abi Murra لیلی دختر ابی مرة
As'ad b. Ahmad al-Tarabulusi اسعد بن احمد طرابلسی
Masar al-Shi'a (book) مسار الشیعة (کتاب)
Library of Ayatollah Gulpayigani کتابخانه آیت‌الله گلپایگانی
Jami' al-asrar wa manba' al-anwar (book) جامع الاسرار و منبع الانوار (کتاب)
Permission for Ijtihad اجازه اجتهاد
Dhu l-Hulayfa Mosque مسجد ذوالحلیفه
Khidr حضرت خضر
Al-Tanbih wa al-ishraf (book) التنبیه و الاشراف (کتاب)
Salat al-Tawaf نماز طواف
Monuments of al-Baqi' بقعه‌های بقیع
Halq and Taqsir حلق و تقصیر
Khasa'is Amir al-Mu'minin Ali b. Abi Talib (a) (book) خصائص امیرالمؤمنین (کتاب)
Ahmad b. Ishaq al-Ash'ari al-Qummi احمد بن اسحاق قمی
Al-Juhfah جحفه
Takbir تکبیر
Mina سرزمین منا
Important Figures Buried in Karbala مدفونان در کربلا
Tawaf al-Nisa' طواف نساء
Al-Bayan fi akhbar Sahib al-Zaman (book) البیان فی اخبار صاحب الزمان (کتاب)
Al-Ihtijaj (book) الاحتجاج علی اهل اللجاج (کتاب)
Sayyid Muhammad Bihbahani سید محمد بهبهانی
Habba b. Juwayn al-'Urani حبة بن جوین عرنی
Sa'id b. Qays al-Hamdani سعید بن قیس همدانی
'Uddat al-da'i wa najah al-sa'i (book) عدة الداعی و نجاح الساعی (کتاب)
Sa'y سعی صفا و مروه
Ghadiriyya غاضریه
Muhammad b. Ahmad al-Qattan al-Qummi محمد بن احمد قطان قمی
Talbiya تلبیه
Uthman b. Maz'un عثمان بن مظعون
Istita'a (hajj) استطاعت (حج)
Uzra b. Qays عزرة بن قیس احمسی
Lawami' Sahibqarani (book) لوامع صاحبقرانی (کتاب)
Muhaj al-da'awat wa manhaj al-'ibadat (book) مهج الدعوات و منهج العبادات (کتاب)
Sifat al-Shi'a (book) صفات الشیعة (کتاب)
Hirz حرز

1101

Title of English Entry Title of Persian Entry
Jariya b. Qudama جاریة بن قدامه
Kanz al-'irfan fi fiqh al-Qur'an (book) کنزالعرفان فی فقه‌القرآن (کتاب)
'Abd Allah Mamaqani عبدالله مامقانی
Harith b. 'Abd Allah al-Hamdani حارث بن عبدالله همدانی
Confidants of the Imams صاحب سر
Sayyid Muhammad al-Musawi al-'Amili سید محمد موسوی عاملی
The Guarantor of the Deer ضامن آهو
Mulla Sadra's Exegesis of the Quran تفسیر ملاصدرا
Sayyid Jalal al-Din Ashtiyani سید جلال‌الدین آشتیانی
Tahrir al-wasila (book) تحریر الوسیله (کتاب)
Sayyid Jamal al-Din al-Asad Abadi سید جمال‌الدین اسدآبادی
Mirza Mahdi Isfahani میرزا مهدی اصفهانی
Hajj al-Qiran حج قران
Muhammad ibn 'Abd Allah ibn al-Hasan محمد بن عبدالله بن حسن
Hajj al-Ifrad حج افراد
Ghadir Khum mosque مسجد غدیر خم
Jabal al-Rahma جبل الرحمة
Mash'ar al-Haram مشعر
Ihram احرام
Maqam Ibrahim (a) مقام ابراهیم
Wilferd Madelung ویلفرد مادلونگ
The succession to Muhammad: a study of the early caliphate جانشینی حضرت محمد (کتاب)
Foods and Drinks اطعمه و اشربه
Hannana Mosque مسجد حنانه
'Abd Allah b. Bukayr عبدالله بن بکیر
'Abd Allah b. al-Zubayr عبدالله بن زبیر
'Ali b. Ja'far Kashif al-Ghita' علی بن جعفر کاشف‌الغطاء
Madarik al-ahkam fi sharh sharayi' al-Islam (book) مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام (کتاب)
Puberty بلوغ
Hasan b. Zayn al-Din al-'Amili حسن بن زین‌الدین عاملی
Ta'qibat تعقیبات
Ibn Abi Jumhur al-Ahsa'i ابن ابی‌جمهور احسایی
Muhammad Amin Istarabadi محمدامین استرآبادی
Humran b. A'yan حمران بن اعین
Sahl b. Ziyad al-Adami سهل بن زیاد آدمی
[[(Ibn al-Sikkit) Ya'qub b. Ishaq al-Ahwazi یعقوب بن اسحاق اهوازی
Khaythama b. 'Abd al-Rahman خیثمة بن عبدالرحمان
Tahaddi تحدی
Inspiration الهام
Radawi Sadat سادات رضوی
Ibn al-Nadim ابن ندیم
Umm Bashir bt. 'Aqaba b. 'Amr ام بشیر دختر عقبه بن عمرو
Fatima bt. al-Imam al-Hasan (a) فاطمه دختر امام حسن (ع)
Umm Ishaq ام اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله تیمی
Sharif Hasan b. Hamza شریف حسن بن حمزه
'Ali b. Husayn al-Mas'udi علی بن حسین مسعودی
Muruj al-dhahab wa ma'adin al-jawhar (book) مروج الذهب و معادن الجوهر (کتاب)
End Time آخرالزمان
Asma' bt. Abi Bakr اسماء دختر ابوبكر
Al-Ash'ari Family خاندان اشعریون
Al-Gharat (book) الغارات (کتاب)
Prayer of Imam al-Mahdi (a) نماز امام زمان
Ghufayla Prayer نماز غفیله
'Abd al-Jalil al-Qazwini al-Razi عبدالجلیل قزوینی رازی
Rayyan b. Shabib ریان بن شبیب
Ahnaf b. Qays احنف بن قیس
Abu Bakr b. al-Imam al-Hasan (a) ابوبکر بن حسن بن علی
Sa'd b. al-Harth al-Ansari سعد بن حرث انصاری
Waq'at Siffin (book) وقعة صفین (کتاب)
Ithbat al-hudat bi l-nusus wa l-mu'jizat (book) اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات (کتاب)
Al-Barqi Family خاندان برقی
Damin b. Shadqam ضامن بن شدقم
Mustafa b. Husayn al-Tafrishi مصطفی بن حسین تفرشی
Ja'far al-Tayyar Prayer نماز جعفر طیار
Wala' al-'Itq ولاء عتق
Bukayr b. A'yan بکیر بن اعین
Aban b. Abi 'Ayyash ابان بن ابی‌عیاش
Hasan b. Ali b. Faddal حسن بن علی بن فضال
Holy Shrine of al-'Abbas (a) حرم حضرت عباس (ع)
Event of Goharshad Mosque واقعه مسجد گوهرشاد
Peshawar Nights (book) شبهای پیشاور (کتاب)
'Ali b. Mahziyar al-Ahwazi علی بن مهزیار اهوازی
Nadhr نذر
Hadith of Twelve Caliphs حدیث دوازده خلیفه
Sa'id b. al-Musayyib b. Hazin سعید بن مسیب
Narrated Attributes صفات خبری
Muhammad b. Rayyan b. Salt محمد بن ریان بن صلت
Faddala b. Ayyub فضالة بن ایوب
Sayf b. 'Amira سیف بن عمیره نخعی
Tamhid al-usul fi 'ilm al-kalam (book) تمهید الاصول فی علم الکلام (کتاب)
Umayyad Mosque مسجد جامع اموی
Ahmad b. Musa b. Ja'far (a) احمد بن موسی بن جعفر (شاهچراغ)
Dawud b. Sulayman al-Ghazi داوود بن سلیمان غازی
Ibrahim b. 'Ali al-Kaf'ami ابراهیم بن علی عاملی کفعمی
Hamza b. Imam Musa al-Kazim (a) حمزة بن موسی الکاظم (ع)
Theological Exegesis of the Quran تفسیر کلامی
Abu l-Hutuf b. al-Harth al-Ansari ابو الحتوف بن حرث انصاری عجلانی
Abu Hamza al-Thumali ابوحمزه ثمالی
Sulayman b. Razin سلیمان بن رزین
Abu Bakr b. Imam 'Ali (a) ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب
Suwayd b. 'Amr al-Khath'ami سوید بن عمرو بن ابی مطاع خثعمی
Juwayn b. Malik جوین بن مالک تیمی
Bashir b. 'Amr al-Kindi بشیر بن عمرو حضرمی
Yazid b. Ziyad b. Muhasir یزید بن زیاد بن مهاصر کندی
Tha'laba b. Maymun ثعلبة بن میمون
Najma Khatun نجمه مادر امام رضا
Umm Wahb ام وهب دختر عبد
Hani b. Thubayt هانی بن ثبیت حضرمی
Malik b. al-Nusayr مالک بن نسیر کندی
Khalaf b. Hammad خلف بن حماد

1201

Title of English Entry Title of Persian Entry
A'yan Family آل‌اعین
Muhammad b. al-Ash'ath b. Qays محمد بن اشعث بن قیس کندی
'Ali b. Rayyan b. Salt علی بن ریان بن صلت
Maqtal مقتل
Al-Balad al-amin (book) البلد الامین و الدرع الحصین (کتاب)
'Abd Allah b. 'Azra al-Khath'ami عبدالله بن عزره خثعمی
Bahr b. Ka'b al-Taymi بحر بن کعب تیمی
Ali b. Muhammad al-'Alawi al-'Umari علی بن محمد علوی عمری
'Uthman b. Khalid al-Juhani عثمان بن خالد جهنی
Battle of Khazir جنگ خازر
Ju'da bt. al-Ash'ath b. Qays جعده دختر اشعث
Bajdal b. Sulaym al-Kalbi بجدل بن سلیم کلبی
Al-Hajjaj b. Zayd al-Sa'di حجاج بن زید تمیمی سعدی
Sabika سبیکه
Khalid b. Abi Karima خالد بن ابی‌کریمه
Umm Kulthum Daughter of Prophet Muhammad (s) ام‌کلثوم دختر پیامبر (ص)
Shahrbanu شهربانو
Hamida Wife of Imam al-Sadiq (a) حمیده همسر امام صادق
'Ayn al-Warda عین الوردة
Qays b. al-Ash'ath al-Kindi قیس بن اشعث کندی
Sayyid Husayn Kuhkamaria'i سید حسین کوه کمره‌ای
Ahmad b. Hilal al-Karkhi احمد بن هلال کرخی
Al-Abwa' ابواء
Dawud b. al-Husayn داوود بن حصین
'Abd al-Malik b. A'yan عبدالملک بن اعین
Muhammad b. 'Umayr al-Tamimi محمد بن عمیر تمیمی
Anas b. al-Harith al-Kahili انس بن حارث کاهلی
Humayd b. Muslim al-Azdi حمید بن مسلم ازدی
'Ubayd Allah b. Hurr al-Ju'fi عبیدالله بن حر جعفی
'Ali b. Abi Hamza al-Bata'ini علی بن ابی‌حمزه بطائنی
Hisham b. Salim al-Jawaliqi هشام بن سالم جوالیقی
Ibrahim b. Malik al-Ashtar ابراهیم بن مالک اشتر
Sharaf شراف
Saqqakhana سقاخانه
Uprising of Ibrahim b. 'Abd Allah قیام ابراهیم بن عبدالله
Bishr b. Sawt بشر بن سوط همدانی قابضی
Arabian Peninsula جزیرة العرب
Erbil اربل
'Amr b. Dubay'a عمرو بن ضبیعة
Shawdhab Mawla Shakir شوذب
Sa'd Mawla of 'Amr b. Khalid al-Saydawi سعد (غلام عمرو بن خالد صیداوی)
Shabib b. 'Abd Allah al-Nahshali شبیب بن عبدالله نهشلی
Burayr b. Khudayr al-Hamdani بریر بن خضیر همدانی
Al-Hasan b. Musa al-Khashshab حسن بن موسی خشاب
Hilli حلی
Khalid b. Madd al-Qalanisi خالد بن ماد قلانسی
Khawla bt. Manzur خوله دختر منظور
Al-Tirimmah b. 'Adi طرماح بن عدی طائی
'Amr b. Qaraza عمرو بن قرظه انصاری
Muhammad b. Abi Sa'id b. 'Aqil محمد بن ابی‌سعید بن عقیل
Hakim b. al-Tufayl al-Ta'i حکیم بن طفیل طایی
Yazid b. al-Harith al-Shaybani یزید بن حارث شیبانی
Qurra b. Qays al-Hanzali قرة بن قیس حنظلی
'Amr b. Hurayth al-Makhzumi عمرو بن حریث مخزومی
Dawud b. al-Qasim b. Ishaq داوود بن قاسم بن اسحاق
'Amr b. al-Hajjaj al-Zubaydi عمرو بن حجاج زبیدی
'Abd Allah b. Wal al-Taymi عبدالله بن وال تیمی
Suhayb b. Sinan صهیب بن سنان
Al-Musayyib b. Najaba مسیب بن نجبه
Hajjaj b. Masruq al-Ju'fi حجاج بن مسروق جعفی
Manaqib-i Murtadawi (book) مناقب مرتضوی (کتاب)
Abu Barza al-Aslami ابوبرزه اسلمی
Hudayn b. al-Mundhir al-Raqashi حضین بن منذر رقاشی
Hajjar b. Abjar حجار بن ابجر عجلی
Al-Khirrit b. Rashid al-Naji خریت بن راشد ناجی
'Udhayb al-Hijanat عذیب‌الهجانات
Ma'qil معقل (غلام ابن زیاد)
Ma'arij al-wusul ila ma'rifa fadl Al al-Rasul (book) معارج الوصول الى معرفة فضل آل الرسول (کتاب)
'Abis b. Abi Shabib al-Shakiri عابس بن ابی شبیب شاکری
Bay'at al-Ridwan بیعت رضوان
Mu'awiya b. Yazid معاویة بن یزید
Dawud b. Kathir al-Raqqi داوود بن کثیر رقی
'Abd al-Rahman b. Muhammad al-Kindi عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کندی
Qa'im Al Muhammad قائم آل محمد
Al-'Abbas b. 'Abd al-Muttalib عباس بن عبدالمطلب
Iblis ابلیس
Uprising of al-Mukhtar قیام مختار
Jabala b. 'Ali al-Shaybani جبلة بن علی شیبانی
Khalaf b. Muslim b. 'Awsaja خلف بن مسلم بن عوسجه
Tabuik مراسم تابوت
Yazid b. al-Husayn al-Hamdani یزید بن حصین همدانی
Yazid b. Thubayt al-'Abdi یزید بن ثبیط عبدی
Al-Ikhtisas (book) الاختصاص (کتاب)
Hanzala b. As'ad al-Shibami حنظلة بن اسعد شبامی
Kaysan کیسان
Abu 'Amra Kaysan کیسان ابوعمره
'Abd al-Rahman b. Abi Khushkara al-Bajali عبدالرحمان بن ابی خشکاره بجلی
Zayd b. Ruqad al-Junnabi زید بن رقاد جنبی
'Amr b. Subayh al-Saydawi عمرو بن صبیح صیداوی
Qays b. Sa'd b. 'Ubada قیس بن سعد بن عباده
'Amir b. Muslim al-'Abdi عامر بن مسلم عبدی
Murra b. Munqidh al-'Abdi مرة بن منقذ عبدی
Hasan b. Dawud al-Hilli حسن بن داوود حلی
Wahb b. 'Abd Allah b. Maslama وهب بن عبدالله بن مسلمه
Sa'd b. Hanzala al-Tamimi سعد بن حنظله تمیمی
Sayf b. al-Harith al-Hamdani سیف بن حارث بن سریع همدانی
'Amr b. Khalid al-Saydawi عمرو بن خالد صیداوی
Al-Sayyid Muhammad al-Sadr سید محمد صدر
Muslim b. Kathir al-Azdi مسلم بن کثیر ازدی
Dhu Husam ذو حسم

1301

Title of English Entry Title of Persian Entry
Al-Mansur al-'Abbasi منصور عباسی
Najis نجاسات / نجس
Da'a'im al-Islam (book) دعائم الاسلام (کتاب)
Sa'id b. Nimran al-Hamdani سعید بن نمران همدانی ناعطی
'Umara b. Salkhab عمارة بن صلخب ازدی
Al-Wajib (fiqh) واجب
Abu Hanifa ابوحنیفه/ نعمان بن ثابت
Muhammad b. 'Umar al-Kashshi محمد بن عمر کشی
Tafsir al-Hibari (book) تفسیر الحبری
Hashim b. 'Utba b. Abi Waqqas هاشم بن عتبة بن ابی‌وقاص
'Amr b. Junada al-Ansari عمرو بن جناده انصاری
Khubayb b. 'Adi خبیب بن عدی
Muhammad b. 'Ali al-Karajuki محمد بن علی کراجکی
Elegy of the Oven of Khuli روضه تنور خولی
Basin-placing (ritual) تشت‌گذاری (آیین)
Elegy of Entering Karbala روضه ورود به کربلا
Elegy of Caravan Leader روضه ساربان
Misbah al-Kaf'ami (book) جنة الامان الواقیة و جنة الایمان الباقیة (کتاب) / مصباح کفعمی
Irshad al-adhhan ila ahkam al-iman (book) ارشاد الاذهان الی احکام الایمان (کتاب)
Al-Amali (by al-Tusi) الامالی (شیخ طوسی)
Al-Amali (by al-Mufid) الامالی (شیخ مفید)
Ta'ziya of Ali Akbar (a) تعزیه حضرت علی اکبر (ع)
Sa'd b. 'Abd Allah al-Ash'ari al-Qummi سعد بن عبدالله اشعری قمی
'Abd al-Malik b. Marwan عبدالملک بن مروان
Ta'ziya of Two Sons of Muslim b. 'Aqil تعزیه طفلان مسلم
Nawha Khani نوحه‌خوانی
Basin-placing (ritual) تابوت‌گردانی
Tafsir Nur al-Thaqalayn (book) تفسیر نورالثقلین
Dahw al-Ard دحو الارض
Al-Husayn b. al-Hakam al-Hibari حسین بن حکم حبری
Al-Insaf fi l-nas 'ala l-A'imma al-Ithna 'Ashar (book) الانصاف فی النص علی الائمة الاثنی عشر (کتاب)
Al-Shams Mosque مسجد الشمس
Al-Sayyid 'Ali al-Husayni al-Sistani سید علی حسینی سیستانی
Musakkin al-fu'ad (book) مسکن الفؤاد عند فقد الاحبة و الاولاد (کتاب)
Jabra'il جبرئیل
Mu'tazila معتزله
Fakhr al-Din al-Turayhi فخرالدین طریحی
'Asim b. Abi l-Najud عاصم بن ابی النجود کوفی
Al-Simat Supplication دعای سمات
Al-'Ahd Supplication دعای عهد
Tafsir al-Imam al-Hasan al-'Askari (a) (book) تفسیر امام حسن عسکری (ع)
Hadith of Dawat and Qirtas حدیث دوات
Hell جهنم
Nawbakhti Family خاندان نوبختی
Mi'at manqaba (book) مائة منقبة (کتاب)
Jawn b. Huway جون بن حوی
Maqtal al-Husayn (a) (by Abu Mikhnaf) مقتل الحسین (ابومخنف)
Muqtadab al-athar (book) مقتضب الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر (کتاب)
Tanqih al-maqal fi 'ilm al-rijal (book) تنقیح المقال فی علم الرجال (کتاب)
Sulh al-Hasan (book) صلح الحسن (کتاب)
Abu Lubaba al-Ansari ابولبابه انصاری
'Abd al-Jawad Falaturi عبدالجواد فلاطوری
Muhammad b. Jumhur al-'Ammi محمد بن جمهور عمی
'Abd al-Rahman b. 'Abd Allah al-Arhabi عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی
Khayran al-Khadim خیران خادم
Husayn b. Musa b. Ja'far (a) حسین بن موسی بن جعفر (ع)
Ishaq b. Imam al-Kazim (a) اسحاق بن موسی بن جعفر
Imami Theology کلام امامیه
'Amr b. al-'As عمرو بن عاص
Zakariyya b. Idris زکریا بن ادریس اشعری قمی
Al-Ya'qubi احمد بن ابی یعقوب
Justice (fiqh) عدالت (فقه)
Mosque مسجد
Shaykhan Cemetery قبرستان شیخان
Taqwa تقوا
Samana al-Maghribiyya سمانه مغربیه
Ahl al-Bayt (a) News Agency خبرگزاری اهل بیت (ع)
'Abd Allah al-Aftah عبدالله بن جعفر الصادق
Ibrahim son of the Prophet (s) ابراهیم پسر رسول خدا
Dawud b. al-Nu'man داوود بن نعمان
Allegiance of Women بیعت نساء
Mashhad مشهد
Al-'I'tiqadat (book) الاعتقادات (کتاب)
Mashhad al-Siqt مشهدالسقط
Sayyid Muhammad Baqir Khwansari سید محمدباقر خوانساری
Abu l-Jarud ابوالجارود
Hazratbal حضرت بال
Imambara امام باره
Al-Najm al-thaqib (book) نجم ثاقب (کتاب)
List of works by Muhammad Taqi Shushtari -
Qunfudh قنفذ
Sahib al-Fakhkh صاحب فخ
People of the Book اهل کتاب
Fadl b. Shadhan فضل بن شاذان نیشابوری
Al-Asfa fi tafsir al-Qur'an (book) الاصفی فی تفسیر القرآن
Ibrahim b. Musa b. Ja'far ابراهیم بن موسی بن جعفر
'Abd Allah al-Fadil al-Tuni عبدالله فاضل تونی
Tashih al-i'tiqadat (book) تصحیح الاعتقادات (کتاب)
Marj 'Adhra' مرج عذراء
Khatunabadi Family خاندان خاتون‌آبادی
Al-Amali (by al-Sharif al-Murtada) الامالی (سید مرتضی)
Mirza Muhammad Astarabadi میرزا محمد استرآبادی
Khawarij خوارج
Masjid al-Dirar مسجد ضرار
Battle of Buhran غزوه بحران
Zayd b. Imam al-Hasan (a) زید بن حسن بن علی علیه السلام
Heaven بهشت
Amir al-Mu'minin امیرالمؤمنین (لقب)
Ibrahim b. 'Abd Allah al-Mahd ابراهیم بن عبدالله
Al-Shajara al-mubaraka (book) الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة (کتاب)

1401

Title of English Entry Title of Persian Entry
Qatam bt. Shajna قطام بنت شجنه بن عدی
Battle of Bu'ath جنگ بعاث
Al-Sayyid 'Abd Allah Shubbar سید عبدالله شبر
Mawsu'a kalimat al-Imam al-Husayn (a) (book) موسوعة کلمات الامام الحسین (کتاب)
Asad Allah Shushtari اسدالله شوشتری
Yahya b. Zayd یحیی بن زید
Al-Sayyid Muhammad al-Mujahid سید محمد طباطبایی
Qasr Prayer نماز شکسته
Ja'far b. Imam al-Hadi (a) جعفر بن علی الهادی
Hadith (History of Writing) حدیث (تاریخچه کتابت)
Qibla Verse آیه قبله
Wa In Yakad Verse آیه و ان یکاد
Hadith al-Qarura حدیث قاروره‌
Hannana Pillar ستون حنانه
Hadith Man Mat حدیث من مات
Fidda فضه نوبیه
al-Batul بتول
Hadith al-Iftiraq حدیث افتراق
Al-Amana Verse آیه امانت
Al-Mukhayyam خیمه‌گاه
Text:Al-Sha'baniyya Sermon **
Usurpation of Fadak ماجرای فدک
Al-Sihah al-Sitta صحاح سته
Akhlaq-i Muhtashami (book) اخلاق محتشمی (کتاب)
Muhammad Taqi al-Majlisi محمدتقی_مجلسی
List of Students of Muhammad Taqi Majlisi **
List of Works by Muhammad Taqi al-Majlisi فهرست_آثار_محمد_تقی_مجلسی
Al-Mashlul Supplication دعای مشلول
Text:Al-Mashlul Supplication **
'Adi b. Hatim al-Ta'i عدی بن حاتم طائی
Sayyid Hasan Mudarris سید حسن مدرس
Al-Ziyarah al-Rajabiyya li-l-Imam al-Husayn (a) زیارت رجبیه امام حسین (ع)
'Abd Allah son of the Prophet (s) عبدالله فرزند رسول خدا
Al-Qasim Son of the Prophet (s) قاسم پسر رسول خدا
Thar Allah ثار الله
Sura al-Insan سوره انسان
Buraq براق
Text:Sura al-Shams -
Ray ری
Text:Al-Ghadir Sermon -
Buraq fa:براق
Text:Sura al-Insan -
Text:Sura al-Shams -
Ray ری
Text:Al-Ghadir Sermon -
Makarim al-Akhlaq Supplication دعای مکارم الاخلاق
Dhu l-Thafinat ذوالثفنات
Text:Makarim al-Akhlaq Supplication -
Tahannuth تحنث
'Abd Allah b. Yahya al-Hadrami عبدالله بن یحیی حضرمی
Humility تواضع
Al-Hasan b. Zayd b. Muhammad حسن بن زید بن محمد
Sura Ibrahim سوره ابراهیم
Dumat al-Jandal دومه الجندل
Sura al-Muzzammil سوره مزمل
Sura al-Mutaffifin سوره مطففین
Text:Sura al-Mutaffifin -
Arqam b. Abi Arqam ارقم بن ابی ارقم
Text:Sura al-Muzzammil -
Text:Sura Ibrahim -
List of Students of Muhammad Taqi Bahjat -
Hilm (forbearance) حلم
Text:Al-Simat Supplication -
Sura al-Qalam سوره قلم
Sura al-Ra'd سوره رعد
Text:Sura al-Ra'd -
Sura al-Naba' سوره نبا
Riyad al-salikin (book) ریاض السالکین
Sura al-Muddaththir سوره مدثر
List of Works by al-Sayyid Muhammad Husayn Fadl Allah -
Text:Sura al-Muddaththir -
List of Students of Al-Sayyid Muhammad al-Mujahid -
List of Works by al-Sayyid Muhammad al-Mujahid -
Text:Sura al-Naba' -
Text:Sura al-Qalam -
Nafaqa نفقه
Fatimid فاطمیان
List of Teachers of al-Najashi -
Tabi'un تابعین
List of Students of Sahib al-Madarik -
Ahmad احمد
Titles of Lady Fatima (a) القاب حضرت فاطمه(س)
Ma'sat al-Zahra (a) (book) مأساة الزهراء (کتاب)
'Abd Allah b. Imam al-Kazim (a) عبدالله بن موسی بن جعفر
Shirt of 'Uthman پیراهن عثمان
Muhammad b. al-Hasan al-Fattal al-Nayshaburi محمد بن حسن فتال نیشابوری
Mufassalat مفصلات
Al-Ziyarah al-Rajabiyya زیارت رجبیه
The uprising of al-Nafs al-Zakiyya قیام نفس زکیه
Al-Mughira b. Shu'ba مغیره بن شعبه
Tbilisi تفلیس
Al-Ifsah fi l-imama (book) الافصاح فی الامامه
'Umar b. al-Imam al-Hasan (a) عمر بن حسن
Sa'id b. Sa'd b. 'Ubada سعید بن سعد بن عباده
Al-Husayn b. Numayr حسین بن نمیر
Al-Hasan b. Musa al-Nawbakhti حسن بن موسی نوبختی
Al-Wajib al-Kifa'i واجب کفایی
Building over graves بنا بر قبر
Ziyarah al-Shuhada' زیارت شهدا

1501

Title of English Entry Title of Persian Entry
List of Students of Abu l-Qasim al-Khoei -
Al-'Adila Supplication دعای عدیله
Ghusl al-Jumu'a غسل جمعه
Ghusl al-Hayd غسل حیض
Ghusl mass al-mayyit غسل مس میت
Al-Faraj Supplication دعای فرج
Carpet-Washing Ceremony قالی شویان
Change of the Qibla تغییر قبله
Tarikh Qom (book) تاریخ قم
List of Works of al-Shaykh al-Mufid -
Abu l-Tufayl al-Kinani ابوطفیل کنانی
Visiting Graves زیارت قبور
Children of Prophet Muhammad (s) فرزندان پیامبر(ص)
Iman Abi Talib (book) ایمان ابی طالب (کتاب)
Ibn al-Ji'abi محمد بن عمر جعابی
List of Students of Ahmad b. Muhammad b. Khalid al-Barqi -
Idris (a) ادریس
Masa'il al-'awis (book) مسائل العویص (کتاب)
Ghusl al-Janaba غسل جنابت
Seljuk Dynasty سلجوقیان
Kitab al-mazar (book) کتاب المزار
Ikhtiyar ma'rifat al-rijal (book) اختیار معرفة الرجال
Tafdil Amir al-Mu'minin (a) (book) تفضیل امیرالمومنین
IMAN Cultural Center (Los Angeles) -
Sariyya Hamza b. 'Abd al-Muttalib سریه حمزه بن عبدالمطلب
Al-Sayyid Isma'il al-Himyari سید اسماعیل حمیری
Jarudiyya جارودیه
Usama b. Zayd's Army لشکر اسامه
Al-Sayyid Muhammad Jawad al-'Amili سید محمد جواد عاملی
Safavid Dynasty صفویه
List of Prominent Figures of al-Ash'ari Family -
List of Prominent Ash'arite Scholars -
A'zam Mosque مسجد اعظم
Al-Mu'awidun معاودین
Muhammad b. 'Ali al-Asadi محمد بن علی اسدی
Sayyid Muhammad Ali Bihbahani سید محمد علی بهبهانی
Al-'Umda (book) العمده (کتاب)
'Ali b. Muhammad al-Hilli علی بن محمد حلی
Muhammad b. Ja'far b. Nama محمد بن جعفر بن نما
Shaykh al-Ijaza شیخ اجازه
Warram b. Abi Firas al-Hilli ورام بن ابی فراس حلی
Al-Sayyid 'Ali Khan al-Madani سید علی خان مدنی
Munjih b. Sahm منجح بن سهم
'Abd Allah b. 'Aqil عبدالله بن عقیل
Islamic Philosophy فلسفه اسلامی
Ja'far b. Muhammad b. Nama al-Hilli جعفر بن محمد بن نما حلی
Al-Sayyid 'Abd al-Karim b. Ahmad al-Hilli سید عبدالکریم بن احمد حلی
Qasit b. Zuhayr al-Taghlibi قاسط بن زهیر تغلبی
Muhammad b. al-'Alqami محمد بن علقمی
Qadisiyya قادسیه
Al-Hasan b. Sulayman al-Hilli حسن بن سلیمان حلی
Al Abi Rafi' آل ابی رافع
'Abd 'Ali b. Jumu'a al-Huwayzi عبدعلی بن جمعه حویزی
Rawdakhwani روضه خوانی
List of Works by al-'Allama al-Hilli -
India هند
'Uqba b. Sam'an عقبه بن سمعان
Fada'il al-Shi'a (book) فضائل الشیعه
Zubdat al-tafasir (book) زبدة التفاسیر
Tafsir al-muhit al-a'zam (book) تفسیر المحیط الاعظم
List of Students of al-Shaykh al-Tusi -
List of Works by al-Shaykh al-Tusi -
List of Works by 'Abd Allah Mamaqani -
List of Works by Aqa Buzurg Tihrani -
List of Works by Al-Sayyid Ahmad b. Tawus al-Hilli -
Chest-beating سینه زنی
Tafsir Ibn 'Abbas تفسیر ابن عباس
'Abd al-Rahman b. 'Awf عبدالرحمن بن عوف
Khalid b. Jarir al-Bajali خالد بن جریر بجلی
Nahj al-bayan 'an kashf ma'ani l-Qur'an (book) نهج البیان عن کشف معانی القرآن
Al-Ayat Prayer نماز آیات
List of Companions of Imam al-Sadiq (a) -
Khalid b. Abi Isma'il خالد بن ابی اسماعیل
Tomb of Khawla مرقد خوله دختر امام حسین(ع)
Ibrahim b. Muhammad al-Thaqafi al-Kufi ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی
Yaqtin b. Musa al-Baghdadi یقطین بن موسی بغدادی
Talkhis al-bayan (book) تلخیص البیان
Manhaj al-sadiqin (book) منهج الصادقین
Qutham b. al-'Abbas b. 'Abd al-Muttalib قثم بن عباس
Battle of al-Abwa' غزوه ابواء
Bab al-Saghir Cemetery قبرستان باب صغیر
Kifayat al-athar (book) کفایة الاثر
al-Harith b. Sa'id b. Hamdan حارث بن سعید بن حمدان
Ibn Babawayh Cemetery قبرستان ابن بابویه
Qada' prayer نماز قضا
List of Companions of Imam al-Baqir (a) -
List of Companions of Imam al-Kazim (a) -
Prophethood نبوت
Kurdus b. Zuhayr al-Taghlibi کردوس بن زهیر تغلبی
Mosque of Kufa مسجد کوفه
Mukhtalaf al-Shi'a (book) مختلف الشیعه
'Uthman b. 'Isa al-Rawwasi عثمان بن عیس رواسی
Muhammad Baqir Aqa Najafi Isfahani محمد باقر آقا نجفی
'Abd Allah b. Saba' عبدالله بن سبا
Takht-i Fulad Cemetery قبرستان تخت فولاد
Durust b. Abi Mansur درست بن ابی منصور
Alawites (Turkey) علویان (ترکیه)
'Ali Shari'ati علی شریعتی
'Alids (Tabaristan) علویان (طبرستان)
Al-Hasan al-Utrush حسن اترش

1601

Title of English Entry Title of Persian Entry
Battle of Chaldiran جنگ چالدران
Al-Hasan b. al-Qasim b. al-Hasan حسن بن قاسم بن حسن
Ahl al-Haqq اهل حق
List of Sahaba -
Isma'il I اسماعیل اول
Ayat al-Ahkam آیات احکام
Isma'il II اسماعیل دوم
'Abd Allah b. Rawaha عبدالله بن رواحه
Muqsit b. Zuhayr al-Taghlibi مقسط بن زهیر تغلبی
Maryam bt. 'Imran مریم بنت عمران
Kathir al-Shakk کثیر الشک
Asiya عایشه
Hakima bt. al-Imam al-Jawad (a) حکیمه دختر امام جواد
Tahmasp I طهماسب اول
Fall of Adam and Eve هبوط آدم و حوا
Zuhr Prayer نماز ظهر
Forbidden Tree درخت ممنوعه
Eve حوا
Text:Debate of Imam al-Rida (a) with the Zoroastrian Scholar -
Dhu l-Qarnayn ذوالقرنین
Tilawa تلاوت
Muhkam and Mutashabih محکم و متشابه
Jawad Tabrizi میرزا جواد تبریزی
List of Students of al-Sharif al-Murtada -
Al-Khums Verse آیه خمس
Dhi Tuwa ذی طوی
Al-Khasf bi-l-Bayda' خسف بیداء
Hussaini Dalan حسینی دالان
Elegy of al-Hurr روضه حر
Elegy of Muslim b. 'Aqil روضه مسلم
Banu Hashim District محله بنی هاشم
Tabaki تباکی
Ta'ziya of al-'Abbas (a) تعزیه حضرت عباس
'Izra'il عزرائیل
Tartil ترتیل
Last Ten Days of Safar دهه آخر صفر
First Ten Days of Muharram دهه محرم
Mourning procession دسته عزاداری (آیین)
Text:Debate of Imam al-Baqir (a) with the Christian scholar -
Dhawi l-Qurba ذوی القربی
Ulu l-'Azm اولوالعزم
Torch-carrying (ritual) مشعل‌گردانی (آیین)
Hay'at of Mourning هیات عزاداری
Elegy of Yazid's Gathering روضه مجلس یزید
Ziyarah Texts زیارت‌نامه
Rashidun Caliphs خلفای راشدین
Palm-Carrying (ritual) نخل گردانی
Ihtidar احتضار
Maqbula 'Umar b. Hanzala مقبوله عمر بن حنظله
Special Deputyship نیابت خاصه
Tugh طوق
Imamzada امامزاده
List of Companions of Imam al-Rida (a) -
List of Companions of Imam al-Jawad (a) -
Fuzt wa Rabb al-Ka'ba فزت و رب الکعبه
List of Companions of Imam al-Hadi (a) -
List of Companions of Imam al-Hasan al-'Askari (a) -
List of Companions of Imam al-Sajjad (a) -
Text:Al-Tawassul Supplication -
Zanjirzani زنجیرزنی
Text:Al-Sabah Supplication -
Sinj and Damam سنج و دمام
Prophets پیامبران
Text:Supplication of Abu Hamza -
Text:Talqin -
Text:Al-Faraj Supplication -
Abu l-Hasan al-Ash'ari ابوالحسن اشعری
Zakariyya b. Adam al-Ash'ari al-Qummi زکریا بن آدم
Al-Rayyan b. al-Salt ریان بن صلت
'Ali b. Isma'il al-Maythami علی بن اسماعیل میثمی
Marja'iyya مرجعیت
List of Companions of Imam 'Ali (a) -
List of Companions of Imam al-Hasan (a) -
Alawites (Syria) علویان (سوریه)
Text:Al-Ziyarah al-Jami'a al-Kabira -
List of Companions of Imam al-Husayn (a) -
Al-Usul al-Khamsa اصول خمسه
Text:Supplication of Farewell to Ramadan (by Imam al-Sadiq) -
Mathematical Miracle of the Qur'an اعجاز عددی قرآن
Fajr فجر
Scientific Miracle of the Qur'an اعجاز علمی قرآن
Al-Sayyid Isma'il al-Sadr سید اسماعیل صدر
Meeting with Imam al-Mahdi (a) ملاقات با امام زمان
Sayyid 'Abd Allah Musawi Shirazi -
Akhlaq اخلاق
Hadith al-Safina حدیث سفینه
Silat al-rahim صله رحم
Oljeitu اولجایتو
Salam سلام
Intellect عقل
Sayyid Asad Allah Madani سید اسد الله مدنی
Malik b. 'Abd Allah b. Suray' al-Hamdani مالک بن عبدالله بن سریع همدانی
Ubayy b. Ka'b ابی بن کعب
Al-Hasan b. Sa'id al-Ahwazi حسن بن سعید اهوازی
Hammalat al-hatab حماله الحطب
Banu Qaynuqa' بنی قریضه
Al-Wutayra Prayer نماز وتیره
Mihrab محراب
Malik b. Nuwayra مالک بن نویره
Al-Jazira al-Khadra' جزیره خضراء

1701

Title of English Entry Title of Persian Entry
Muslim Malakuti مسلم ملکوتی
'Ata' Allah Ashrafi Isfahani عطا الله اشرفی اصفهانی
Khalid b. al-Walid خالد بن ولید
Islam اسلام
Al-Hasanayn (a) حسنین
Fiftieth supplication of Sahifa al-Sajjadiyya دعای پنجاهم صحیفه سجادیه
Al-Yunusiyya Dhikr ذکر یونسیه
Sayyid Muhammad 'Ali Qadi Tabataba'i سید محمد علی قاضی طباطبایی
Budayl b. Warqa' بدیل بن ورقاء
Safwan b. Mihran صفوان بن مهران
'Ubayd Allah b. 'Abbas b. 'Abd al-Muttalib عبیدالله بن عباس
'Abd Allah b. 'Uqba al-Ghanawi عبدالله بن عقبه
Salih b. Wahb صالح بن وهب
'Abd Allah b. Wahb al-Rasibi عبدالله بن وهب راسبی
Sayyid Musa Shubayri Zanjani سید موسی شبیری زنجانی
Mecca مکه
Al-Fihrist (al-Tusi) الفهرست (طوسی)
Iqtisaduna (book) اقتصادنا
Muhammad Fadil Lankarani محمد فاضل لنکرانی
Sayyid Muhammad 'Ali Muwahhid Abtahi سید محمد علی موحد ابطحی
Hakima bt. Imam al-Kazim (a) حکیمه دختر امام جواد
Khamsa 'Ashar Supplication دعای خمسه عشر
Sura al-Inshiqaq سوره انشقاق
Sura al-Tin سوره تین
Sura al-Zalzala سوره زلزله
Text:Sura al-Inshiqaq -
Text:Sura al-Zalzala -
'Abd Allah b. Saba' wa asatir ukhra (book) عبدالله بن سبا و اساطیر اخری
Sura al-'Adiyat سوره عادیات
Al-'Asharat Supplication دعای عشرات
'Abd Allah b. Abi l-Husayn al-Azdi al-Bajali عبدالله بن ابی الحسین ازدی بجلی
'Abd Allah b. Abi l-Husayn al-Azdi عبدالله بن ابی الحسین ازدی
Sura al-A'la سوره اعلی
Sura al-Takwir سوره تکویر
Text:Sura al-Tin -
Bilal b. al-Harith بلال بن حارث
Text:Sura al-'Adiyat -
Text:Sura al-A'la -
Text:Sura al-Takwir -
Muhammad 'Ali al-'Amri محمد علی عمری
Sayyid 'Abd al-Karim Musawi Ardabili سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
Shi'b Abi Talib شعب ابی طالب
Text:Ziyarah al-Arba'in -
List of Translations of Nahj al-balagha فهرست ترجمه‌های نهج البلاغه
Text:Ziyarah 'Ashura -
'Isha Prayer نماز عشا
Text:Ziyarah Amin Allah -
Text:Ziyarah Al Yasin -
Zahr b. Qays al-Ju'fi زحر بن قیس جعفی
Lutf Allah Safi Gulpayigani لطف الله صافی گلپایگانی
Text:Ziyarah al-Warith -
'Asr Prayer نماز عصر
Text:Ziyarah al-Nahiya al-Muqaddasa -
Al-Makasib al-muharrama مکاتیب الرسول
Tamim al-Dari تمیم داری
Ashab al-Ukhdud اصحاب اخدود
Sura al-Buruj سوره بروج
Sura 'Abasa سوره عبس
Jarud b. Mu'alla جارود بن معلی
Sura al-Balad سوره بلد
Sura al-Haqqa سوره حاقه
Sura al-Bayyina سوره بینه
Maghrib Prayer نماز مغرب
Invalidators of Fasting مبطلات روزه
Divorce طلاق
Sura al-Furqan سوره فرقان
List of Letters of Nahj al-balagha فهرست نامه‌های نهج البلاغه
Text:Sura al-Buruj -
Text:Sura al-Furqan -
Sura al-Qari'a سوره قارعه
Sura Fatir سوره فاطر
Text:Sura al-Qari'a -
Qalil Water آب قلیل
Kurr Water آب کر
Mudaf Water آب مضاف
Sura al-Ghashiya سوره غاشیه
Sura al-Mujadala سوره مجادله
Sura al-Hashr سوره حشر
Ibn al-Rida ابن الرضا
Sura al-Humaza سوره همزه
Shurayh b. Hani al-Harithi شریح بن هانی
Sura al-Najm سوره نجم
Event of Ifk حادثه افک
Al-Sahih min sirat al-Nabi al-A'zam الحیح من سیره النبی الاعظم
Text:Sura al-Bayyina -
Text:Sura al-Balad -
Masturbation استمنا
Text:Sura al-Haqqa -
Text:Sura al-Hashr -
Text:Sura al-Humaza -
Text:Sura al-Najm -
Text:Sura Fatir -
Nasir Makarim Shirazi ناصر مکارم شیرازی
Bibi Heybat بیبی هیبت
Hawiya هاویه
Riya' ریا
Sura al-Rahman سوره الرحمن
Tarikh al-Ya'qubi (book) تاریخ یعقوبی
Abu l-Aswad al-Du'ali ابوالاسود دوئلی
Samiri سامری

1801

Title of English Entry Title of Persian Entry
Isma'il b. al-Imam al-Sadiq (a) اسماعیل پسر امام صادق
Abu Lahab ابولهب
Sa'ida (concubine of Imam al-Sadiq (a)) سعیده (خدمتکار امام صادق)
Sarah ساره
Sacrifice of Isma'il ذبح اسماعیل
Rida' (breastfeeding) رضاع
Burial Night شب اول قبر
Al-Thiql al-asghar ثقل اصغر
Wadayi' of Imamate (Trusts of Imamate) ودایع امامت
Sura Quraysh سوره قریش
Sura al-'Asr سوره عصر
Sura al-Masad سوره مسد
Adultery زنای محصنه
Sura al-Infitar سوره انفطار
Hajj al-Tamattu' حج تمتع
Al-Taqlid (hajj) تقلید (حج)
Hadith of Jabir b. 'Abd Allah حدیث جابر
Sura al-Nasr سوره نصر
Sura al-Nur سوره نور
Hadith al-Wilaya حدیث ولایت
Sura al-Kahf سوره کهف
'Abd al-Rahman b. 'Abd Rabb al-Ansari al-Khazraji عبدالرحمن بن عبدرب انصاری خزرجی
Sura al-Nahl سوره نحل
Ramy al-Jamarat رمی جمرات
Text:Sura al-Masad -
Al-Shajara al-Mal'una شجره ملعونه
Sura al-Tahrim سوره تحریم
Uprising of Yahya b. Zayd قیام یحیی بن زید
Text:Sura al-Nasr -
Text:Sura al-'Asr -
Nuh (a) نوح
Controlling Anger کظم غیظ
Al-Hadath al-Akbar حدث اکبر
Al-Hadath al-Asghar حدث اصغر
Third Testimony شهادت ثالثه
Shuayb شعیب
2015 Mina Tragedy فاجعه منا (۱۳۹۴)
Al-Thaqib fi l-manaqib (book) الثاقب فی المناقب
Niyya نیت
Salat al-Fajr نماز فجر
Soul-taking قبض روح
Uprising of Imam al-Husayn (a) قیام امام حسین
Al-Masjid al-Nabawi مسجد نبوی
Queen of Sheba ملکه سبا
Mustadrak safinat al-bihar (book) مستدرک سفینه البحار
Sura Yasin سوره یس
Flood of Nuh (a) طوفان نوح
People of 'Ad قوم عاد
Jami' Mosque مسجد جامع
Record of Actions نامه عمل
Semen منی
Miracles of the Prophet (s) معجزات پیامبر (ص)
Hamasa Husayni (book) حماسه حسینی
She-Camel of Salih (a) ناقه صالح
Banu Mustaliq بنی المصطلق
Essentials of Prayer ارکان نماز
People of the Right Hand اصحاب یمین
Sermon of Lady Zaynab (a) in Syria خطبه حضرت زینب در شام
Qarun قارون
Mu'awwidhatayn معوذتین
Sura al-Nisa' سوره نسا
Jacob (a) یعقوب
Harut and Marut هاروت و ماروت
Hadith of Mi'raj حدیث معراج
Sura al-Dukhan سوره دخان
Qunut قنوت
Mi'raj al-sa'ada (book) معراج السعاده
Text:Sura al-Dukhan -
Child Custody حضانت
Hadith al-Wisaya حدیث وصایت
Namima (calumny) سخن‌چینی
Al-Dima' al-Thalatha دماء ثلاثه
Menopause یائسگی
Khatam-Bakhshi (ring-giving) خاتم بخشی
'Umrat al-Tamattu' عمره تمتع
Al-'Umra al-Mufrada عمره مفرده
People of the Sabbath اصحاب سبت
Sama' al-Mawta (dead ones' hearing) سماع موتی
Israfil اسرافیل
Al-Tasbihat al-Arba'a تسبیحات اربعه
Qiyas قیاس
Ihsan احصان
Imam's Share سهم امام
Ghusala غساله
Culpable ignorant جاهل مقصر
Imam of Congregational Prayer امام جماعت
Disjunctive obligation واجب تخییری
Istijari prayer نماز استیجاری
Al-Thiql al-Akbar ثقل اکبر
'Ujb (self-conceit) عجب
Heaven of Adam (a) بهشت آدم
Supplication of Imam Ali (a) in the mosque of Kufa مناجات امام علی در مسجد کوفه
Bishr al-Hafi بشر حافی
Text:Al-'Asharat Supplication -
Ark of the Covenant کشتی نوح
Army of 'Umar b. Sa'd لشکر عمر بن سعد
Tawdih al-masa'il توضیح المسائل
Khums year سال خمسی
Sidrat al-Muntaha صدرة المنتهی

1901

Title of English Entry Title of Persian Entry
Mahram by breastfeeding محارم رضاعی
Permission for Entrance اذن دخول
Sadat's Share سهم سادات
Army of the Elephant اصحاب فیل
Al-Mustadrak 'ala l-sahihayn (book) المستدرک علی الصحیحین
Sharia ruler حاکم شرع
List of Works by Ibn Fahd al-Hilli -
Al-Kuna wa l-alqab (book) الکنی و الالقاب
Sijjil سجیل
Daily Nawafil نافله‌های روزانه
Qamus al-rijal (book) قاموس الرجال
Wahb b. Wahb وهب بن وهب
Sayyid Ibrahim al-Mujab سید ابراهیم مجاب
Text:al-'Ahd Supplication -
Al-Wajiz fi tafsir al-Qur'an al-'Aziz (book) الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز
Qamqam-i zakhkhar wa samsam-i battar (book) قمقام زخار و صمصام بتار
Ta'zir تعزیر
Min wahy al-Qur'an (book) من وحی القرآن
Mosque of al-Shaykh al-Tusi مسجد شیخ طوسی
Tafsir-i nimuna (book) تفسیر نمونه
Indications of the Hour اشراط الساعة
General Prophethood نبوت عامه
Special Prophethood نبوت خاصه
Backgammon تخته نرد
Al-Tamhid fi 'ulum al-Qur'an (book) التمهید فی علوم القرآن
Rayahin al-shari'a (book) ریاحین الشریعة
Disobedience to Parents عقوق والدین
Al-Fusul al-muhimma fi ma'rifat al-a'imma (book) الفصول المهمة فی معرفة الائمة
Misbah al-za'ir (book) مصباح الزائر
Sermon of Fatima al-Sughra in Kufa خطبه فاطمه صغری در کوفه
Sermon of Imam al-Sajjad (a) in Kufa خطبه امام سجاد در کوفه
Sermon of Lady Zaynab (a) in Kufa خطبه حضرت زینب در کوفه
Day of Encounter یوم التلاق
Day of Separation یوم الفصل
Tafsir-i Sharif-i Lahiji (book) تفسیر شریف لاهیجی
Elegy of Arba'in روضه اربعین
Ibn Butta al-Qummi ابن بطه قمی
List of Works by Muhammad Mahdi al-Naraqi -
Abu l-Huda Kalbasi ابوالهدی کلباسی
Ibn al-Walid al-Qummi ابن ولید قمی
Al-Fawa'id al-radawiyya (book) الفوائد الرضویه
Fihrist asma' musannifi l-Shi'a (book) فهرست اسماء مصنفی الشیعه
Text:Sermon of Lady Zaynab (a) in Syria -
Sama' al-maqal fi tahqiq 'ilm al-rijal (book) سماع المقال فی تحقیق علم الرجال
Hadiyyat al-ahbab (book) هدیه الاصحاب
Turbah تربه
Ganjina-yi danishmandan (book) گنجینه دانشمندان
Lesser-known Ziyarah 'Ashura زیارت عاشورای غیر معروفه
Jami' al-ruwat (book) جامع الرواة
'Abd Allah b. 'Umar عبدالله بن عمر
Zubdat al-aqwal fi khulasat al-rijal (book) زبدة المقال فی خلاصة الرجال
Life in Barzakh زندگی برزخی
Naqd al-rijal (book) نقد الرجال
Muntaha l-maqal fi ahwal al-rijal (book) منتهی المقال فی احوال الرجال
Hayy-a 'ala khayr al-'amal حی علی خیر العمل
Tabaqat a'lam al-Shi'a (book) طبقات اعلام الرجال
Al-Wajiza fi l-rijal (book) الوجیزة فی الرجال
Tuhfat al-ahbab fi nawadir athar al-ashab (book) تحفة الاحباب فی نوادر آثار الاصحاب
Inculpable ignorant جاهل قاصر
Khulasat al-aqwal fi ma'rifat ahwal al-rijal (book) خلاصة الاقوال فی معرفة‌ احوال الرجال
Dhabih Allah Mahallati ذبیح الله محلاتی
Qisas al-'ulama' (book) قصص العلماء
Muhammad 'Ali Mudarris Tabrizi محمد علی مدرس تبریزی
Shaykhayn شیخین
Ashab al-'Aqaba اصحاب العقبه
Rayhanat al-adab (book) ریحانة الادب
Qiyamat Sughra قیامت صغری
Hayhat minna al-dhilla هیهات منا الذلة
'Adimat al-nazir fi ahwal Abi Basir (book) عدیمة النظیر فی احوال ابی بصیر
Hawi l-aqwal fi ma'rifat al-rijal (book) حاوی الاقوال فی معرفة الرجال
Amal al-amil fi 'ulama' Jabal Amil (book) امل الامل فی علماء جبل عامل
Al-Rijal (by Ibn al-Ghada'iri) الرجال (ابن الغضائری)
Sura al-Ma'un سوره ماعون
Permission for the Transmission of Hadiths اجازه نقل حدیث
Son of Prophet Noah (a) پسر نوح
Text:Sura al-Infitar -
Text:Sura al-Kahf -
Text:Sura al-Mujadala -
Sura al-Tariq سوره طارق
Sura al-Mumtahana سوره ممتحنه
Shaykh Muhammad Sharif Razi شیخ محمد شریف رازی
Sura al-Ma'ida سوره مائده
Taha Husayn طه حسین
Shuhada' al-fadila (book) شهداء الفضیلة
Mahmud Shaltut محمد شلتوت
Muhammad Hirz al-Din محمد حرزالدین
Asad Allah اسدالله
Nawf al-Bikali نوف البکالی
Dhabih Allah ذبیح الله
Bethlehem بیت لحم
'Abd Allah b. 'Isa Afandi عبدالله بن عیسی افندی
Gog and Magog یاجوج و ماجوج
Thamud ثمود
Ma'arif al-rijal fi tarajim al-'ulama' wa l-udaba' (book) معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء
Muhammad b. 'Ali b. Ibrahim al-Istarabadi محمد بن علی بن ابراهیم استرابادی
Jarh and Ta'dil جرح و تعدیل
Masjid Imam al-Hasan al-'Askari (a) مسجد امام حسن عسکری
Safwan b. Hudhayfa صفوان بن حذیفه
Al-'Abd al-Salih عبد صالح
Nukhayla نخیله

2001

Title of English Entry Title of Persian Entry
Salsabil سلسبیل
Bal'am Ba'ura بلعم باعورا
Zayd b. Sawhan زید بن صوحان
Sura al-Waqi'a سوره واقعه
Sura al-Ma'arij سوره معارج
Mikhnaf b. Sulaym مخنف بن سلیم
Fourteen Transmissions چهارده روایت
Sura al-Sharh سوره شرح
Text:Sura al-Waqi'a -
Sura al-Nas سوره ناس
Hukaym b. Jabala حکیم بن جبله
Sura al-Kafirun سوره کافرون
Sura al-Duha سوره ضحی
Yazid b. Maghfil یزید بن مغفل
Sura al-Qiyama سوره قیامه
Abandoning the Better (Tark al-Awla) ترک اولی
Sura al-Fil سوره فیل
Text:Sura al-Fil -
Sura al-Falaq سوره فلق
Text:Sura Quraysh -
Text:Sura al-Ma'un -
Text:Sura al-Kafirun -
Sa'sa'a b. Sawhan mosque مسجد صعصعه بن صوحان
Text:Sura al-Falaq -
Text:Sura al-Nas -
Nasiriyya library کتابخانه ناصریه (هند)
Text:Sura al-Sharh -
Text:Sura al-Duha -
Maktabat al-Haydariyya مکتبة الحیدریة
Text:Sura al-Ghashiya -
Text:Sura al-Tariq -
Text:Sura al-Tahrim -
Text:Sura al-Mumtahana -
Text:Sura al-Qiyama -
Text:Sura al-Ma'arij -
Text:Al-Qasi'a Sermon -
Text:Sura al-Nur -
Sura al-Takathur سوره تکاثر
Tan'im تنعیم
Sura al-Saff سوره صف
Zayd b. Sawhan Mosque مسجد زید بن صوحان
Makruh مکروه
Text:Sura al-Saff -
Text:Sura al-Takathur -
Bright Hand ید بیضا
Sindi b. Shahik سندی بن شاهک
Nasr b. Muzahim نصر بن مزاحم
Text:Letter of Imam 'Ali (a) to Imam al-Hasan (a) -
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa:
[[]] fa: